Benigní elementy

Benigní výpotky obsahují mezoteliální bu?ky, histiocyty a lymfocyty v r?zných proporcích. Velmi ?asté jsou ?ervené a bílé krevní elementy, protože p?i odebírání vzorku dochází ?asto ke krvácení.

 • mezoteliální bu?ky
 • makrofágy
 • lymfocyty
 • neutrofily
 • eozinofily
 • plazmatické bu?ky

Mezoteliální bu?ky

 • normáln? rozptýlené v podob? izolovaných bun?k
 • p?íležitostn? plachty  nebo malé skupiny s „okny“
 • okrouhlé (kulaté) bu?ky
 • kulaté jádro, jeden nukleolus
 • denzní cytoplazma se sv?tlým zevním lemem- krajkovitý lem
 • p?íležitostn? obrovské vícejaderné bu?ky

Mezoteliální bu?ky mohou být ?ídké nebo po?etné. Mohou být dvou- a vícejaderné.  Mitózy jsou ?asté a mohou se objevit také v benigních výpotcích. Denzita cytoplazmy odráží nadbytek tonofilament a vn?jší ?istý lem odpovídá dlouhým, štíhlým, v?tveným mikroklk?m. N?kdy mají bu?ky cytoplazmatické vakuoly. Dv? nebo více mezoteliálních bun?k jsou ?asno odd?leny úzkou ?istou zónou - oknem.

Atypické mezoteliální bu?ky            

Reaktivní mezoteliální atypie m?že imitovat malignitu (primární nebo metastatickou). Reaktivní mezoteliální bu?ky zahrnují spektrum bun?k od normálních k atypickým. Atypické vykazují nukleární pleomorfismus, hrubou kresbu chromatinu, nepravidelné kontury jádra, siln? prominující nukleoly. Jde o  hypertroficko- hyperplastické bu?ky. nemá smysl jejich p?ítomnost konstatovat ( dle autor?, domnívám se, že ano – J. Dušková)

Klinická anamnéza je d?ležitá: n?které údaje jako je anémie, cirhóza, lupus, plicní infarkt, nebo selhání ledvin jsou notoricky známé jako p?í?ina mezoteliálních atypií.

P?í?iny mezoteliálních atypií

 • chronické výpotky
 • azbestóza
 • chronické selhání ledvin
 • peritoneální dialýza
 • trombembolizace
 • radioterapie nebo chemoterapie
 • cirhóza
 • perikardiální nebo skrotální výpotky
 • akutní serozitida
 • neoplazmata

Diagnostická úskalí

 • papilární fragmenty mezotelu
 • velké multinukleární bu?ky
 • špatné barvení
 • nekvalitní nát?r

Dobrá kvalita nát?ru a jeho dobré barvení jsou nejlepšími pomocníky k zabrán?ní naddiagnostikování. Piochybnosti by m?ly být v nálezu uvedeny.

V?tšina p?ípad? popsaných níže v této kapitole p?edstavují cytospiny fixované 96 % alkoholem a barvené hematoxylin-eosinem. Ve zbylých p?ípadech jsou detaily p?ípravy a barvení popsány v legend?. 

 

 

Makrofágy

 • menší jádra než jádra mezoteliálních bun?k
 • jádra jsou ?asto zahnutá
 • dvou- a vícejadernost
 • cytoplazma vakuolizovaná nebo granulovaná
 • fagocytóza
 • plachty  nebo skupiny
 • žádná „okna“ mezi p?iléhajícími bu?kami

Imunocytochemie m?že rozlišit histiocyty od mezoteliálních bun?k (i když to není ?asto t?eba). Histiocyty jsou CD 68 pozitivní a negativní na keratinové proteiny. Opa?né znaky nacházíme u mezoteliálních bun?k.

N?které výpotky mohou obsahovat také mnoho lymfocyt?. 

 

 

X