Terminologie zprávy

Diagnózy jsou hlášeny jako „negativní pro maligní bu?ky“, „pozitivní pro maligní bu?ky“, nebo „podez?elé z malignity“ s následným slovním popisem. P?ípady zvané podez?elé, jsou takové, kde abnormální bu?ky nejsou zastoupeny v p?im??eném po?tu, nebo je jich p?íliš málo pro potvrzení definitivní diagnózy malignity. Kritéria pro p?im??enost vzork? výpotku nejsou stanovena. 

X