Phyllodes tumor

Phyllodes tumor je vzácný bifazický (epiteliální a stromání ) nádor v prsu. U v?tšiny pacient? se objevuje ve 4. a 5. dekád? života. Biologické chování t?chto tumor? se nedá p?edpovídat, a?koli velikost tumoru, mitotická aktivita a stromální atypie jsou dle doporu?ených postup? znaky pro hodnocení biologického potenciálu. Maligní p?ípady p?ipomínají a chovají se jako sarkomy, nikoli jako karcinomy.

Cytologické diagnostické rysy

  • Vysoce bun??né nát?ry s obojí - epiteliální a stromální - komponentou
  • Phyllodes (javorový list p?ipomínající) stromalní fragmenty
  • Po?etné v?etenité bu?ky s protáhlými jadry a p?íležitostnými jadérky
  • Fragmenty metachromaticky se barvícího stromatu
  • Epitelialní hyperplasie m?že být p?ítomna

Cytologické odlišení od fibroadenomu závisí hlavn? na jaderných rysech bun?k stromatu a na bun??nosti stromálních fragment? - s v?domím, že mnohé FNA nát?ry byly výsledn? diagnostikovány jako falešn? negativní. Vysoce bun??né stromální fragmenty sv?d?í pro phyllodes tumor  ve srovnání s relativn? ?ídce bun??nými fragmenty u fibroadenomu. Rozd?lení benigních a maligních phyllodes tumor? je založeno na atypických stromálních bu?kách a mitotických rysech v?etenitých bun?k v t?sném okolí dukt?. Nicmén? kone?ná klasifikace by m?la být vždy provedena na základ? vyšet?ení chirurgického vzorku.

Výrazný stupe? epiteliální proliferace se také m?že u phyllodes tumor? vyskytnout v?etn? atypických hyperplasií, které mohou potenciáln? vést k chybné diagnóze karcinomu. Pokud je p?ítomna atypická epiteliální hyperplasie, cytologické rysy navrhují spíše phyllodes tumor než karcinom, který je tvo?en zvýšeným množstvím holých jader v?etenitého  tvaru a vysoce bun??nými stromálními fragmenty ("phyllodes fragmenty").

X