Ostatní vzácné typy karcinomu prsu

Apokrinní karcinom

Apokrinní karcinom je morfologická varianta duktálního karcinomu. FNA nát?r obsahuje po?etné epiteliální bu?ky seskupené v syncyciálních fragmentech s p?ím?sí jednotlivých bun?k.  Bu?ky jsou apokrinních rys?, tvo?ené hojnou basofilní nebo eosinofilní granulární cytoplasmou a velkými jádry s výraznými jadérky. Obtížné m?že být odlišení od atypické apokrinní metaplasie. Navíc je apokrinní karcinom obvykle triple-negativní.

Sekretorický karcinom

Nát?ry tohoto vzácného typu kracinomu prsu jsou tvo?eny velkými nepravidelnými pruhy maligních polygonálních bun?k s granulární až vakuolizovanou cytoplasmou. P?ítomnost  seskupení vakuolizovaných bun?k,  p?ipomínající shluky hrozn?,  je užite?ným diagnostickým rysem.

Dlaždicobun??ný karcinom

Low-grade adenoskvamózní karcinom je charakterizován nízkým po?tem FNA vzork?. Žlázové bu?ky jsou pravidelné a dlaždicové jsou ?ídké. ?istý dlaždicobun??ný karcinom je v prsu velmi vzácný, a?koli maligní skvamózní komponenta m?že být ob?as p?ítomna v duktálním karcinomu. Ve FNA nát?rech nalézáme maligní squamózní bu?ky od dob?e diferencovaných až po špatn? diferencované, s cytoplasmatickou keratinizací a intercelulárními m?stky. Bu?ky jsou uspo?ádány v pruzích, syncyciálních seskupeních nebo rozeseté jednotliv?. Nát?ry v?etenobun??ných karcinom? jsou zpravidla hypercelulární a podobné v?etenobun??ným sarkom?m. Kone?n? v chondroidní a osteoidní variant? metaplastického karcinomu se nát?ry podobají polymorfocelulárnímu sarkomu bohatému na chondroidní/osteoidní matrix.

Intracystický karcinom

Jedná se o velmi vzácnou variantu karcinomu prsu tvo?ící cystické ložisko, které obvykle p?etrvává po provedení aspirace hemoragické tekutiny. Cytologické nát?ry jsou vysoce bun??né s mírn? atypickými bu?kami uspo?ádanými do vágn? kohezivních skupin a papilárních formací. 

X