Tubularní karcinom

Tubularní karcinom je typ karcinomu prsu, který je obvykle malý velikostí a charakterizován velmi dobrou prognózou. Histologie ukazuje infiltrativní, zahnuté nebo kulaté tubulární struktury , které jsou tvo?eny malými, uniformními bu?kami s kulatými, nenápadnými, low-grade jádry obvykle ve výrazném desmoplastickém stromatu.

Cytologické diagnostické rysy

  • Mírná a st?edn? bohatá bun??nost
  • Soudržné shluky s ohnutými tvary tubulárních rys?
  • Uniformní, mírn? atypické epiteliální bu?ky
  • Stromální bipolární jádra a fibromyxoidní fragmenty mohou být p?ítomné

Z d?vod? relativn? malých, nenápadných jader a nízkého pom?ru epitel/stroma je tento nádor  v tenkojehlové cytologii n?kdy poddiagnostikován. Vzhledem k obvykle malé velikosti tumoru se zpravidla aspiruje materiál jak z tumoru, tak p?ilehlé benigní tkán? prsu s p?ítomností myoepiteliálních bun?k, což m?že ztížit diagnózu.  V t?chto p?ípadech je vhodné doporu?it biopsii, nebo peropera?ní ov??ení. 

X