Invazivní duktální karcinom, dále nespecifikovaný (NOS)

Invazivní duktální karcinom je nejčastějším typem karcinomu prsu odpovídající 75% všech invazivních karcinomů prsu. Cytologické nálezy jsou shodné se všemi dalšími karcinomy prsu. 

Cytologické diagnostické rysy

  • Značná buněčnost
  • Rozvolněná seskupení buněk a jednotlivé atypické buňky
  • Syncytiální seskupení se ztrátou polarity
  • Nádorová diatéza může být přítomna
  • Obvykle žádná bipolární nebo holá jádra
  • Hyperchromatická jádra, nepravidelná a ztluštělá nukleární membrána, jadérka
  • Zvýšen poměr N/C 

Maligní buňky jsou obvykle mnohem větší než benigní duktální buňky, ačkoli malé nádorové buňky se někdy také mohou vyskytnout. Pozadí je různé od krvavého přes nekrotické po čisté. Buněčný vzhled nátěru se různí s maligními buňkami uspořádanými do 3D prostorových shluků, syncytiálních skupin nebo někdy acinárních a žlázově vyhlížejících formací. Buňky v seskupeních vykazují ztrátu polarity a jaderné natěsnání.  Jádra vykazující maligní známky, mohou být umístěna na periferii, což může připomínat  plazmocyty. Cytoplasma bývá basofilní, jemně až hrubě granulovaná a jemně vakuolizovaná. Někdy jsou také pozorovány vakuoly v cytoplasmě a také intracelulární lumina.  Někdy mohou být v nálezu prstenčité buňky, častěji jsou patrné u lobulárního karcinomu. Nátěry aspirátu špatně diferencovaných duktálních karcinomů mohou obsahovat pleomorfní, bizární a mnohojaderné nádorové buňky.

Tenkojehlovou  cytologií je obvykle možné rozlišit duktální od lobulárního karcinomu, i když někdy buňky duktálního karcinomu mohou být stejně malé velikosti jako u karcinomu lobulárního. Nátěry duktálního karcinomu jsou obvykle více buněčné s výraznějším pleomorfismem ( změnami tvaru a velikosti buněk ) s nálezy velkých buněk s hyperchromnímí jádry a výraznějšími jadérky než v případě buněk z karcinomu lobulárního.

Morfologická klasifikace karcinomu prsu, která má  prognostický význam, je použitelná v tenkojehlové cytologii.  Na základě cytomorfologických kritérií z aspirátů tenkou jehlou se často diagnostikují různé histologické typy nádorů, nicméně konečná klasifikace nádorů může někdy vyžadovat vyšetření biopsie provedené chirurgicky. Cytologické zhodnocení také dovoluje nukleární grading duktálního karcinomu, což je prognosticky významné. 

X