Radiační změny

Aspira?ní tenkojehlová cytologie prsní tkán? po ozážení m?že být diagnosticky obtížná. Histologické zm?ny zahrnují epiteliální atypie v terminálních dukto-lobulárních jednotkách  i ve v?tších duktech. Každopádn? mít informaci o p?edchozí raditerapii je zásadní v zabrán?ní falešn? positivní diagnózy malignity..

Ve st?rech z aspirát? se nacházejí atypické bu?ky s jaderným i cytoplazmatickým zv?tšením a degenerativními známkami, v?etn? set?elé kresby jaderného chromatinu a  rozt?epených  hranic cytoplasmy.

X