Papilom

Solitární intraduktální papilomy se ?asto objevují u žen mezi 50-60 lety. Pacientky ?asto nemají hmatatelné ložisko, ale p?icházejí se serózním nebo krvavým výtokem z bradavky.

V aspirátu z papilomu se nacházejí t?sná seskupení nebo 3D skupiny epiteliálních bun?k, je možné papilární uspo?ádání , které ke z?eteln?jší v cytobloku.  Také mohou být p?íležitostn? p?ítomny jednotlivé roztroušené cylindrické bu?ky a vláknité stromální bu?ky.

Je vždy doporu?ována chirurgická excize kv?li diferenciální diagnostice s dob?e diferencovaným papilárním karcinomem. Do diferenciální diagnózy pat?í také fibroadenom, pokud st?r z papilomu vytvá?í v?tvící se epiteliální strukturu.

X