Fibroadenom

Fibroadenom je nejb?žn?jší z prsních neoplastických lézí, vyskytuje se ve všech v?kových skupinách, ale obzvlášt? b?žný je u mladých žen od 20 do 35 let.  Na rozdíl od fibrocystických zm?n jsou fibroadenomy pohyblivá diskrétní ložiska, obyvkle menší než 4 cm v pr?m?ru. ?asto se zv?tšují v dob? t?hotenství a laktace v d?sledku hormonálních zm?n.  

Cytologické diagnostické rysy

  • Vysoká bun??nost
  • Vysoce kohezivní, plochá plástvovitá seskupení bun?k a 3D prostorov? uspo?ádané shluky
  • Prstovité výb?žky a parožnatá epiteliání seskupení
  • ?etná nahá bipolární jádra
  • Fragmenty fibrózního, n?kdy fibro-myxoidního stromatu
  • Apokrinnní a p?nité bu?ky mohou být n?kdy p?ítomny
  • P?íležitostn? epiteliální atypie

Aspiráty z fibrocystických zm?n a fibroadenom? vykazují stejný rozsah cytologických zm?n. Nimén? klinické a mamografické nálezy se obvykle velmi liší.  Diagnóza malignity z aspirátu tenkou jehlou u fibroadenom? m?že být falešn? positivní, obzvlášt? když st?r vykazuje vysokou bun??nost, ztrátu soudržnosti epiteliálních bun?k ( což m?že být artefakt p?i razantn?jším rozt?ru) a epiteliální atypie. P?ítomnost holých jader v korelaci s klinickým a mamografickým obrazem ukazuje na benigní lézi.

X