Fibrocystická změna

Fibrocystická  léze je nej?ast?jším nálezem v rezistenci prsu nad 30 let v?ku. Až 50% žen má palpa?ní nález a až u 90%  jsou nalezeny histologické zm?ny. Fibrocystické zm?ny, obvykle mnoho?etné a bilaterální, jsou nej?ast?jším nálezem v hmatné lézi ov??ované aspirací tenkou jehlou.

Histologicky se nachází duktální dilatace, z?ejm? v d?sledku periduktálního jizvení s následnou tvorbou  cyst, které jsou spojeny s apokrinní metaplazií, duktální hyperplazií, fibrózou a chronickým zán?tem. Cytologie z aspirátu tenkou jehlou je ?asto velmi málo bun??ná vzhledem k fibrotickému terénu.

Cytologické diagnostické rysy

 • Nízká bun??nost
 • Ploché, plástvovité epiteliální formace  se zachováním polarity a z?ejmých bun??ných hranic
 • Uniformní malé bu?ky, nízky nukleoplazmatický pom?r
 • Bipolární holá jádra
 • P?novité a apokrinní bu?ky
 • Tukové a fibrotické stromální tká?ové fragmenty

Apokrinní bu?ky mohou být uspo?ádány v plachtách  nebo jako jednotlivé bu?ky a prokazují hojnou granulární cytoplasmu a zv?tšená hyperchormní jádra s výraznými jadérky.  Bipolární holá jádra jsou údajn? deriváty  myoepiteliálních bun?k, ale mohou také vzniknout z fibroblast? pojivové tkán? mezi lobuly. Chybí specifické fibrocystické zm?ny, jaké jsou pozorovány u jiných benigních lézí v prsu (fibroadenom).

R?zné stupn? epiteliání proliferace se objevují u fibrocystické zm?ny, zahrnuje duktální hyperlazii, sklerozující adenózu, kolagenní sferulózu a atypickou duktální hyperplazii. Aspirát tenkou jehlou z proliferativní léze ukazuje zvýšené množství soudržných skupin duktálních bun?k a bipolárních holých jader.

Cytologické diagnostické rysy - proliferativní fibrocystická mastopatie

 • St?ední až vysoká bun??nost
 • Kohezivní skupiny epitelií s mírným nukleárním p?ekryvem
 • Myoepiteliální bu?ky v epiteliálních skupinách
 • Bipolální holá jádra v pozadí
 • Apokrinní a p?novité bu?ky

Aspiráty proliferujících lézí mohou být potenciálním zdrojem falešn? pozitivní malignity pokud jsou skupiny bun?k zvýšen? bun??né a je patrné mírné jaderné p?ekrývání. Spíše benigní lézi zvažujeme,  pokud je p?ítomna polymorfní bun??ná populace v?etn? apokrinních, duktálních a histiocytárních bun?k a zvlást? pokud jsou pozorována ?etné bipolární holá jádra. Hodnocení podskupin proliferujících prsních lézí je v aspirátech tenkou jehlo limitováno.  

Kolagenní sferulóza

Kolagenní sferulóza je benigná léze charakterizovaná p?ítomností nebun??ných eosinofilních a fibrilárních sferul obklopených proliferací plochých, kulatých nebo oválných myoepiteliálních bun?k. Je to v?tšinou náhodný nález sdružený s intraduktálním papilomem, sklerozující adenózou, radiární jizvou, nebo invazivním lobulárním karcinomem.

Aspirát obsahuje nepravideln? roztroušené metachromatické hyalinní globuly spolu s po?etnými benigními duktálními bu?kami.  A?koli klinický nález napomáhá diagnóze, diferenciální diagnóza zahrnuje adenoidní cystický karcinom. Nicmén? diagnóza ADH pat?í k histopatologickým diagnózám a tento termín a diagnóza by v cytologii nem?ly být užívány.

Atypická duktální hyperlazie

Intraduktální epiteliální proliferace v prsu je reprezentována spektrem zm?n po?ínaje intraduktální hyperplazií bez atypií ( prostá duktální hyperplazie ) p?es atypickou duktální hyperplazii (ADH) po dukktální karcinom in situ (DCIS).

Konven?ní hyperplazie m?že být mírná, st?ední až floridní podle stupn? epiteliální proliferace. V aspirátech se nalézá zvýšená bun??nost, soudržnost skupin epitelií a bipolární holá jádra. Ur?ité variace ve velikosti a tvaru bun?k jsou v rámci skupin bun?k pozorovány , ale samostatné atypické epiteliální bu?ky nejsou p?ítomny.

ADH aspiráty jsou obvykle vysoce bun??né a obsahují skupiny bun?k s obojími, jak blandními , tak s atypickými rysy.

Cytologické diagnostické rysy ADH

 • Vysoká bun?nost
 • Zna?né bun??né a jaderné p?ekrývání
 • Bun??ná monotónnost
 • Zvýrazn?ná jadérka
 • Myoepiteliální bu?ky jako sou?ást bun??ných skupin a stromální bipolární holá jádra jako sou?ást pozadí

Bu?ky vykazují výrazné zm?ny co do velikosti i tvaru a n?které ztrácejí polaritu v rámci seskupení bun?k. Ojedin?le se m?že vyskytnout samostatná atypická bu?ka, nicmén? oproti DCIS  jsou zde p?ítomna bipolární holá jádra.

Cytologie obvykle není spolehlivá pro subklasifikaci proliferativních lézí prsu. Aspiráty považované za 'atypické' by m?ly být d?vodem k tlustojehlové nebo otev?ené biopsii.

 

X