Mastitida

Cytologie aspirací tenkou jehlou v p?ípad? akutní mastitidy se jeví jako nažloutlá nebo nazelenalá tekutina s ?etnými neutrofily a p?nitými makrofágy s hojným rozpadovým materiálem v pozadí. Mohou být p?ítomny epiteliální atypie v d?sledku akutního zán?tlivého procesu. Atypické epiteliální bu?ky mohou vykazovat známky regenerace a reparace, se skupinami bun?k uspo?ádanými v plochých formacích („proud?ní“) se zachováním dob?e definovaných bun??ných  hranic a polarity. 

N/C pom?r je normální a jednotlivé atypické bu?ky nejsou p?itomny a nebo jsou p?ítomny ve velmi malém množství.  Epiteliální shluky jsou obklopeny a infiltrovány neutrofily.

Mastitida spojena s infiltrací plasmatickými bu?kami je chronický zán?t, charakterizovaný p?ítomností po?etných lymfocyt? a plasmatických bun?k obklopujících dukty, což vede v kone?né fázi k fibróze. V cytologickém obraze je z?ejmé stadium procesu, ukazující polymorfní populaci lymfocyt? spole?n? s plazmatickými bu?kami a ojedin?lými makrofágy s apoptotickými t?lísky. 

V pozadí se nalézají ?etná lymfoglandulární t?líska. Diferenciáln? diagnosticky p?ichází v úvahu aspirace reaktivní lymfatické uzliny.

X