Cysty

Nejb?žn?jší cystické léze prsu se vyskytují jako samostatné nebo mnoho?etné cysty. Aspirace cyst je výborná procedura diagnostická i lé?ebná. Po aspiraci je nutné znovu palpa?n? vyšet?it oblast a zjistit, jestli není p?ítomna residuální masa a pokud ano, m?la by být provedena.dodate?ná aspirace residuálního solidního ložiska.

Cystická tekutina m?že být ?istá, nepr?hledná nebo zakalená, žlutá, zelená, hn?dá nebo ?ervená ( zbarvená krví ). Krvav? zbarvená tekutina je podez?elá z cystického karcinomu. Pr?zra?ná tekutina je tém?? vždy acelulární nebo velmi málo celulární, obsahující pouze malé množství epiteliálních bun?k a ?asto také bu?ky apokrinní a p?nité. 

Prsní cysty mohou být postiženy zán?tem. Aspirací takových cyst obvykle získáme zakalenou tekutinu s mnoho?etnými neutrofily spolu s p?nitými bu?kami a degenerujícími duktálními bu?kami.

Využití cytologického vyšet?ení tekutiny z prsních cyst obecn? je otázkou diskuse, nicmén? zakalená nebo krvavá tekutina by m?la být vždy dodána k vyšet?ení . Totéž platí pro tekutiny z cyst, které se znovu naplnily n?kolik dn? nebo týdn? po p?edchozí drenáži.

X