Hodnocení sekretů z bradavky

Sekrece z bradavky m?že být jednostranná nebo oboustranná. Jednostranná p?edstavuje vyšší riziko  malignity. Sekrece m?že být mlé?ná, serózní, hnisavá nebo krvavá. Malignitu nej?ast?ji provází hemoragický sekret.  

Benigní sekrety bradavky - cytologické diagnostické rysy

 • v?tšinou chud? bun??né
 • duktální bu?ky
 • p?nité bu?ky
 • zán?tlivé bu?ky
 • erytrocyty

cytoplazmou a okrouhlými nebo oválnými jádry. Pokud sekret obsahuje n?kolik skupin benigních duktálních bun?k, zvlášt? ve form? velkých v?tvících se seskupení, je pravd?podobný intraduktální papilom nebo floridní intraduktální hyperplazie. Tyto léze mohou být rozlišeny pouze histologicky.

Maligní bradavková sekrece - cytodiagnostické znaky

 • Shluky a jednotlivé zv?tšené duktální bu?ky
 • Zm?ny tvaru a velikosti bun??ných jader
 • Holá jádra
 • Jadérka
 • Zán?tlivé bu?ky
 • Erytrocyty
 • Nekrotický detritus

Hodnocení vzorku z aspirace tenkou jehlou

Hodnoceno malým zv?tšením

 • Bun??nost
 • Uspo?ádání bun?k
 • Elementy pozadí

Bun??nost je d?ležitá, a?koli existuje p?ekrývání obraz? mezi kategoriemi. Málo bun??né aspiráty jsou b?žn? obdrženy z fibroadenomu, fibrocystických zm?n, tukové nekrózy, radia?ních zm?n a karcinomu (zvlášt? skirhotického, tubulárního a lobulárních typ?). Pr?m?rn? bun??né aspiráty jsou vid?ny u fibroadenomu, phyllodes tumoru, fibrocystických zm?n a karcinomu. Aspiráty s velkou celularitou jsou b?žné u n?kterých fibroadenom?, phyllodes tumor? a invazivních karcinom?.

Bu?ky mohou být uspo?ádány plošn? v pruzích ( u fibroadenomu, fibrocystických zm?n nebo lobulárního karcinomu in situ ), v t?sn? kohezivních prostorov? usporádaných shlucích ( fibroadenom, phyllodes tumor, intraduktální papilom a hyperplazie, lobulární  duktální karcinom in situ), jako rozv?tvující se papilární shluky ( fibroadenom, intraduktální adenom a papilární karcinom ). Po?etné samostatné bu?ky jsou charakteristické pro karcinom prsu. Pravideln? rozestoupená jádra bun?k ( bez p?ekrývání ) nazna?uje benigní lézi, naopak nepravidelné jaderné rozestupy jsou charakteristické pro malignitu.

Elementy v pozadí mohou být zán?tlivé bu?ky, amorfní rozpadový materiál, ?erstvá a stará krev a hlen. Akutní zán?tlivé bu?ky jsou pozorovány  p?i mastitid? a nekrotických  karcinomech, zatímco chronické zán?tlivé bu?ky u intramamárních lymfatických uzlin a medulárního karcinomu. Amorfní granulární hmoty sv?d?í pro malignitu, ale také mohou být nalezeny u benigních stav? jako je apokriní metaplazie. Krev sv?d?í pro intraduktální papilom nebo karcinom. Hlen je pozorován u fibroadenomu nebo mucinózního karcinomu.

Elementy v pozadí mohou být zán?tlivé bu?ky, amorfní rozpadový materiál, ?erstvá a stará krev a hlen. Akutní zán?tlivé bu?ky jsou pozorovány  p?i mastitid? a nekrotických  karcinomech, zatímco chronické zán?tlivé bu?ky u intramamárních lymfatických uzlin a medulárního karcinomu. Amorfní granulární hmoty sv?d?í pro malignitu, ale také mohou být nalezeny u benigních stav? jako je apokriní metaplazie. Krev sv?d?í pro intraduktální papilom nebo karcinom. Hlen je pozorován u fibroadenomu nebo mucinózního karcinomu.

Hodnocení p?i velkém zv?tšení

 • Typy jednotlivých bun?k
 • Jaderné rysy
 • Cytoplasmatické rysy

Jednotlivé bu?ky jsou epiteliálního nebo mesenchymálního p?vodu. Mohou být  nezm?n?né nebo postrádají cytoplasmu ( holá jádra ). Jednotlivé epiteliální bu?ky jsou pozorovány u karcinomu, zatímco mezenchymální bu?ky nazna?ují fibroadenom, phyllodes tumor nebo sarkom, ale také mohou být p?ítomny u invasivního karcinomu. Holá jádra jsou b?žná u fibroadenomu. Zán?tlivé bu?ky, v?etn? histiocyt?, jsou ?asté v tukových nekrózách, mastitidách a fibrocystických zm?nách. Jaderná atypie ( zv?tšení jader, zm?ny tvaru a velikosti a velká jadérka ) je pozorována ve st?edn? a špatn? diferencovaném karcinomu. Nicmén?, n?které maligní tumory, jako je tubulární, lobulární a mucinózní karcinom, vykazují velmi málo nukleárních atypií a pro diagnózu t?chto  nádor? je d?ležité rozpoznání jiných rys? ( architektura, zmnožený extracelulární hlen).

N?které cytologické znaky jsou charakteristické pro ur?ité prsní léze. Apokrinní zm?ny jsou pozorovány u apokrinní metaplazie a apokrinního karcinomu. Vakuolizovaná cytoplazma je pozorována u n?kterých karcinom?, v?etn? mucinózního a lobulárního karcinomu.

X