C4 (Podezření z malignity)

Tato kategorie zahrnuje aspiráty s vysoce atypickými známkami, pocházející tém?? jist? z maligních lézí, i když s ur?itostí diagnóza nem?že být stanovena.  

  • Vzorek je chudý, špatn? zachovalý nebo zpracovaný,  ale n?které bu?ky s maligními rysy jsou p?ítomny.
  • Vzorek vykazuje n?které známky malignity, ale postrádá typicky maligní bu?ky. Stupe? abnormality by m?l být význa?n?jší než v p?edešlé kategorii.
  • Vzorek vykazuje povšechn? benigní rysy s velkým množstvím holých jader a/nebo p?i sob? držících plošných formací bun?k s ojedin?le se vyskytujícími bu?kami vykazujícími z?etelné znaky malignity.

(Upraveno z: GUIDELINES FOR NON-OPERATIVE DIAGNOSTIC PROCEDURES AND REPORTING IN BREAST CANCER SCREENING.  NHSBSP Publikace No 50 ?erven 2001).

Observe large cells clusters forming branching arrays composed of hyperchromatic ductal cells with a certain loss of cohesion and the irregular outlines of papillary carcinoma.
Observe large cells clusters forming branching arrays composed of hyperchromatic ductal cells with a certain loss of cohesion and the irregular outlines of papillary carcinoma.
A tubular carcinoma may show only light atypical cytological features.
A tubular carcinoma may show only light atypical cytological features.
A malignant lesion with abundant stromal component can give scanty cellularity in an aspiration.
A malignant lesion with abundant stromal component can give scanty cellularity in an aspiration.

 

X