C3 (Atypie pravděpodobně benigní)

Aspiráty v této kategorii mohou mít všechny charakteristiky benigního aspirátu. Navíc m?že být p?ítomna kombinace známek, které nejsou o obvykle pozorovány  u benigních aspirát?. Týká se to následujících jev?: :

  • Zm?ny tvaru a velikosti jader
  • Ur?itá ztráta bun??né soudržnosti
  • Ztmavnutí jader a zm?ny odpovídající hormonálním ú?ink?m (nap?. v d?sledku t?hotentsví, antikoncepce, hormonální terapii v menopause), nebo ú?ink?m lé?by .
  • Zvýšená celularita doprovázející výše uvedené rysy 
Nuclear crowding and hypercellularity.
Nuclear pleomorphism.
Initial loss of cellular cohesion.
Nuclear hyperchromasia.
Some fibroadenomata may show a certain degree of cellular crowding and some nuclear enlargement…
...but the presence of myoepithelial and stromal cells lead towards a diagnosis of fibroadenoma.
...but the presence of myoepithelial and stromal cells lead towards a diagnosis of fibroadenoma.
Some papillomata show three dimensional groups of slightly enlarged ductal elements with some nuclear pleomorphism and chromatin clumping.
Some papillomata show three dimensional groups of slightly enlarged ductal elements with some nuclear pleomorphism and chromatin clumping.
Tubular carcinoma: A tubular carcinoma may mimic a fibroadenoma but observe the lack of myoepithelial cells and the mild degree of nuclear pleomorphism in tubular carcinoma.
Fibroadenoma: A tubular carcinoma may mimic a fibroadenoma but observe the lack of myoepithelial cells and the mild degree of nuclear pleomorphism in tubular carcinoma.

 

X