C1 (nedostatečný)

Ozna?ení aspirátu jako nedostate?ný je n?kdy subjektivní. Rozhodující roli hraje zkušenost pracovníka, který aspirát získává a/nebo hodnotí. Dostate?ný znamená p?ítomnost dostate?ného množství epiteliálních bun?k k provedení zodpov?dného hodnocení.

C1 ideální výskyt musí být nižší než 10%

V p?ípad?, že se v laborato?i vyskytne více než 20 %  nedostate?ných FNA vzork?, technika odb?ru má být zrevidována.

K ozna?ení st?ru jako nedostate?ný mohou vést r?zné d?vody.  

  • Chyba v odebrání vzorku
  • Špatné rozet?ení
  • Chybná fixace ( expirované fixa?ní medium, fixace neprovedena okamžit? )
  • Neadekvátní vyschnutí
  • ?patné barvení  ( mén?/více )
  • Nízká celularita
Errors in sampling: Sometimes diagnostic information may be present in the sample and may be included in the report. For example adipose tissue fragments could be consistent with a clinical diagnosis of lipoma. Aspirates from some lesions, (cysts, abscesses, fat necrosis and nipple discharge specimens) might not contain epithelial cells but should not be classified as inadequate.
Bad spreading: Crush artefact, when too much pressure is used during smearing or when smears are too thick when not enough pressure is applied.
Poor fixation: (expired fixatives, fixation not immediate).
Inadequate drying: when the material for air-drying dries too slowly or when the wet fixed, dries out before fixation.
Bad staining (under/over).
Poor cellularity: Remember that smears from some malignant lesions may contain only few atypical elements because of the desmoplastic reaction such as that found in some lobular carcinomas. It is always important to keep in mind that any case with few atypical elements should not be considered as inadequate.

 

X