Terminologie cytologického nálezu

V Erop? není ustálen jednotný klasifika?ní systém nález?. K co nejv?tšimu vzájemnému porozum?ní a k posílení standardizace v diagnostice by všechny vzorky aspira?ní tenkojehlové  cytologie mlé?né žlázy  m?ly být kódóvány užitím jedné z následujících 5 kategorií záznam? jak byly definovány v  Breast Screening Program v roce 1993 ve Spojeném království (UK). Tyto kategorie jsou:: 

C1: Nedostate?ný
C2: Benigní
C3: Atypie pravd?podobn? benigní
C4: Podez?elé z malignity
C5: Maligní

C1: Inadequate
C2: Benign
C3: Atypia probably benign
C4: Suspicious of malignancy
C5: Malignant

 

X