Cytologie bradavkového sekretu

Spontánní výtok z bradavky bez souvislosti s laktací nebo t?hotenstvím je abnormální nález.  M?že to být v d?sledku prsní léze ( jako je papilom nebo karcinom ) nebo hormonální abnormality (jako je prolaktin produkující hypofyzární adenom ).

Cytologické vyšet?ení sekretu z bradavky je zpravidla p?ínosné, pokud není zjišt?na palpa?ní nebo mamografická abnormalita; v jiném p?ípad? se volí galaktografie, tenkojehlová aspirace (FNA) nebo bioptická excize.

Sensitivita záchytu maligní léze z výtoku z prsní bradavky se pohybuje mezi 40-60%. Metodu není možné  užít jako skreeningový test, nebo? výtok u žen bez symptom? je p?ítomen pouze z?ídka.

Sekret zpravidla není t?eba roztírat, pokud není vysloven? hojný nebo krvavý. Nát?ry jsou fixovány zaschnutím pro barvení May-Grunwald-Giemsa nebo za vlhka (sprayovou fixací nebo pono?ením) do 95% etylalkoholu a barveny dle Papanicolaoua.

Hodnocení bradavkového sekretu

Bradavkový sekret m?že být jednostranný nebo oboustranný. Jednostranné jsou pravd?podobn?jší u malignit. Sekret m?že být mlé?ný, serózní, hnisavý nebo krvavý. Malignita se o?ekává nej?ast?ji v p?ípad? makroskopicky krvavého výtoku.

Benigní bradavková sekrece -  diagnostické známky v cytologii

 • Obvykle nep?íliš celulární
 • Pravidelné duktální bu?ky
 • P?nité bu?ky
 • Zán?tlivé bu?ky
 • Erytrocyty

Benigní duktální bu?ky jsou  nahlou?eny  a uspo?ádány v t?sných trsech, které mohou být malé

a kulovité, nebo objemné a v?tvící se. Izolované bu?ky jsou velmi neobvyklé. Bu?ky jsou obvykle malé s malým množstvím cytoplasmy, ale mohou být i v?tší s objemn?jší cytoplasmou. P?nité bu?ky jsou histiocyty s hojnou cytoplasmou s vakuolami a kulatými nebo oválnými jádry. Pokud sekret obsahuje n?kolik skupin benigních duktálních bun?k, zvlášt? ve form? velkých v?tvících se seskupení, je pravd?podobný intraduktální papilom nebo floridní intraduktální hyperplazie. Tyto léze mohou být rozlišeny pouze histologicky.

Maligní bradavková sekrece - cytodiagnostické znaky

 • Shluky a jednotlivé zv?tšené duktální bu?ky
 • Zm?ny tvaru a velikosti bun??ných jader
 • Holá jádra
 • Jadérka
 • Zán?tlivé bu?ky
 • Erytrocyty
 • Nekrotický detritus
X