Cervikální cytologie (Aktualizováno 2015)

Autor: Amanda Herbert

Tento výukový blok poskytuje program nácviku screeningu karcinomu d?ložního hrdla a obsahuje následující témata:

  • Anatomie, fyziologie a histologie ženského pohlavního ústrojí
  • Karcinom d?ložního hrdla: epidemiologie, etiologie, patogeneze a hlavní histologické typy
  • Pap test: principy odb?ru materiálu a p?ípravy preparátu. Organizace práce v laborato?i, screeningu
  • a hlášení nález? cervikální cytologie
  • Normální cervikální st?r
  • Infekce, zán?tlivé zm?ny, hojení, iatrogenní zm?ny, kontaminace a artefakty
  • Nádorové zm?ny v cervikálních st?rech
  • Kontrola kvality
  • Hygienická a bezpe?nostní pravidla

Tento blok rovn?ž obsahuje velkou knihovnu odkaz? publikací o cervikální cytologii a stup?ovanou sérii samotest?.

X