Metody odběru

Barvící metody

Prostý kartáčkový odběr je jednodušší v dutině ústní v případě lokalizované léze (vezikulární, ulcerózní léze).

FNAB volnou rukou je užitečná u povrchových lézí, protože musí být lokalizovány a fixovány prsty odběratele. Povrchové, podkožní nebo podslizniční léze nemusí mít ultrasonografické navádění; ultrasonografické zobrazení je užitečné v upřesnění anatomických poměrů uzlu v prevenci komplikací (krvácení, hematom) a je absolutně nezbytné v případě hluboko uložených lézí (tumorů nazofaryngu, hlubokých laloků slinných žláz) nebo velkých cystických lézí. Malé léze lokalizované poblíž velkých cév vyžadují rovněž navádění.

Protože CT navádění není zobrazení v reálném čase, není v této anatomické ooblasti užitečné. Můžeme však využít “nepřímého ” CT navádění: pokud je k dispozici možnost přímého ultrasonografického zobrazení a CT scan místa vstupu punkce, lze směr pohybu jehly a délku kanálu určit předem pro odběr “volnou rukou”. Tato kombinace metod, vědomostí a zkušenosti je pro denní praxi velice důležitá. 

„nepřímá” CT lokalizace

CT scan ukazuje velký tumor v levé retrofaryngeální krajině.(1.) „Stěna” dilatovaných kolaterálních cév znemožnila transkutánní punkci. (2). Na podkladě CT scanu byla punkce provedena přes faryngeální stěnu cestou dutiny ústní. (3).
Výsledek: nediferencovaný karcinom slinné žlázy:

 

Barvící metody

Můžeme použít barvení dle Giemsy (vzduchem fixované nátěry), barvení dle Papanicolaoua (PAP) nebo hematoxylin-eosin (HE). Barvení PAP i HE dobře zobrazují dlaždicové léze. Preparáty barvené dle Giemsy mohou prezentovat metachromázii: extracelulární matrix, cytoplazma myoepitelií a buňky pojivové tkáně vykazují růžové / purpurové metachromatické barvení. Tyto celulární a extracelulární komponenty hrají významnou úlohu v diagnostice lézí hlavy a krku, zejména slinné žlázy. Podle potřeby lze provést imunocytochemické vyšetření (z cytospinových nebo LBC preparátů). 

Pro imucytochemii se používají cytobloky, ruční otisky “CellPrint®” nebo cytospinované preparáty. V 21. století jsou v diagnostice některých nádorů důležité molekulární diagnostické metody. Pokud je třeba, uvažujte o možném molekulárním vyšetření při zpracování materiálu. Všechny aspirované buňky obsahují DNA a RNA pro molekulární metody, příprava je jednoduchá. Identifikace jednotlivých buněk, z nichž byla DNA nebo RNA získána, může být složitá, protože v nátěrech je směs buněk. Pokud byly vybrány nádorové buňky předbarvením a diagnózou, je metoda snadno hodnotitelná. Pro přímé molekulární studie metoda FISH funguje ve všech typech buněk.

Nejdůležitější otázky řešené pomocí molekulárních metod v cytopatologii hlavy a krku:

  • Diagnóza metastatických tumorů: např. melanomu, epitelových metastatických tumorů ze štítné žlázy, plic, prsu atp. Metastázy tumorů měkkých tkání, žaludku, jiných gastrointestinálních tumorů nebo tumorů ovariálního původu.
  • MASC (mammary like serous carcinoma of the salivary gland) obsahuje vždy diagnostickou translokaci, která vyústí ve fúzní gen: (t(12;15) (p13;q25) ETV6-NTRK3 fúzní gen); to lze již prokazovat pomocí metody FISH.
  • Velmi slibná je translokace v mukoepidermoidním karcinomu: t11;19) (q21;p13) MECT1(CRTC1)-MAML2. Přítomnost této translokace zřejmě vyústí ve stabilnější karyotyp, což naznačuje lepší prognózu.

V patologii slinných žláz vzniklo více molekulárních studií in (např. PLAG1 a HMGA2 gen v pleiomorfních adenomech, zatím však nejsou diagnosticky využívány. 

Ručně pořízený “CellPrint®” preparát z tekutého média

Přístroj CellPrint® 
Přístroj CellPrint® 
filtrování
shromáždění veškerého buněčného materiálu na povrchu filtru
shromáždění veškerého buněčného materiálu na povrchu filtru
otisk

 

X