Metastatický karcinom

Prs, ledvina a plíce jsou nej?ast?jšími zdroji metastatického postižení štítné žlázy. Tyto možnosti by m?ly být zváženy, pokud cytologický obraz neodpovídá primárnímu tumoru a pacient nemá anamnézu jiného zdroje. ?asto však je anamnéza p?edchozí malignity n?má. Sv?tlobun??ný renální karcinom m?že být obtížn? odli?itelný od onkocytárního  nebo folikulárního karcinomu. Anamnéza a imunocytochemická došet?ení mohou napomoci správné diagnóze.

X