Nazofaryngeální karcinom

Klinické znaky

 • Demografie
  • Afrika: asociované s EBV; obvyklé u d?tí
  • Jižní ?ína: nejb?žn?jší karcinom u dosp?lých; vzácné u d?tí
  • US: vzácné u dosp?lých i u d?tí
 • Sdružené s HBV infekcí a opakovanou expozicí
 • Projeví se ?asto metastázou v lymfatických uzlinách
 • Jiná místa metastáz: kosti, kostní d?e?, játra a plíce

 

Obr. 104 a - Nazofaryngeální karcinom – plachty nediferencovaných epiteliálních bun?k s vysokým nukleocytoplazmatickým pom?rem, vezikulárními jádry a prominentními nukleoly (H&E)
Obr. 104 b- Nazofaryngeální karcinom – plachty nediferencovaných epiteliálních bun?k s vysokým nukleocytoplazmatickým pom?rem, vezikulárními jádry a prominentními nukleoly (H&E)

 

 • Plachty a trsy nediferencovaných epitelových bun?k
 • Vezikulární jádra a prominentní jadérka
 • Chudá eozinofilní cytoplazma
 • Zán?tlivé bu?ky: lymfocyty (?asto T lymfocyty) a plazmatické bu?ky

 

Imunocytochemie

 • Keratiny: pozitivní
 • EMA: pozitivní
 • EBV: pozitivní
 • EBER: pozitivní
 • CD23: pozitivní v n?kterých p?ípadech
 • CD30: pozitivní (vzácn? )
 • CEA: variabilní
 • S-100 protein: variabilní

 

Genetické studie

 • Zvýšená exprese p53

 

Diferenciální diagnóza

 • Velkobun??ný lymfom
  • EMA: bezcenný pro diferenciální diagnózu s velkobun??ným lymfomem
  • CD30: bezcenný pro diferenciální diagnózu s velkobun??ným lymfomem
 •  Hodgkin’s disease
  • Sternbergovy-Reedové bu?ky
  • CD15: pozitivní

 

Hlavní fakta

 • Lé?ba: radia?ní terapie
 • P?íznivé prognostické faktory: mladší v?k, nižší stádium, metastázy omezené na horní šíji bez postižení centrálního nervového systému

 

X