Juvenilní granulózové tumory

Klinické znaky

 • P?edstavují polovinu pediatrických a adolescentních tumor? z genitální lišty
 • D?ti a mladí dosp?lí
 • 80% do v?ku 20 let
 • Pubertas praecox a nepravidelné d?ložní krvácení (v d?sledku produkce estrogen?)
 • Asociace s enchondromatózou (Ollierovou nemocí), Mafucciho syndromem, infantilním dimorfismem a sporným genitálem
 • 2% jsou bilaterální
 • Abdominální distenze, bolest nebo ascites

 

Obr. 101 - Juvenilní granulózový nádor- ?ídké trsy homogenních nádorových bun?k (H&E)
Obr. 102 - Juvenilní granulózový nádor - nádorové bu?ky mají homogenní okrouhlá centráln? uložená jádra s jemným chromatinem. Cytoplazma je bledá a vakuolizovaná     s nez?etelnými hranicemi (H&E)
Obr. 103 - Juvenilní granulózový nádor - trsy granulózových bun?k (rýhy jsou málo patrné) (Giemsa)

 

 • Bun??né nát?ry
 • Granulózové bu?ky
  • V ?ídkých trsech nebo jednotliv?
  • Homogenní okrouhlá centráln? lokalizovaná jádra
  • Jádra s jemným chromatinem
  • Nápadná jadérka
  • ob?asné jaderné rýhy
  • M?že být p?ítomna atypie
  • Bledá a vakuolizovaná cytoplazma
  • Nejasné bun??né hranice
 • Thekální bu?ky
  • Elongované bu?ky
  • Hyperchromní jádra
 • Makrofágy

 

Imunocytochemie

 • Inhibin: pozitivní (granulózové bu?ky)
 • Calretinin: pozitivní
 • EMA: negativní
 • Vimentin: pozitivní
 • Hladkosvalový aktin : pozitivní v thekálních bu?kách

 

Elektronová mikroskopie

 • Nápadné hladké endoplazmatické retikulum
 • ?etné mitochondrie
 • Velké tukové kapky v cytoplazm?

 

Genetické studie

 • Trisomie 12 (spole?né s jinými stromálními tumory)

 

Diferenciální diagnóza

 • Adultní granulózový tumor
  • Nukleární rýhy
 • Mén? luteinizovaná cytoplazma
 • Nádor ze žloutkového vá?ku/ embryonální karcinom
  • Atypie granulózových bun?k jsou výrazn?jší než v nádoru ze žloutkového vá?ku nebo embryonálním karcinomu
  • Inhibin: negativní
  • Alfa-fetoprotein: pozitivní
 • Fibrom/ thecom
  • Vzácný u d?tí
  • V?etenité bu?ky promísené s luteinizovanými bu?kami 

 

Hlavní fakta

 • V?tšinou jsou to benigní nádory
 • Tendence k pozdní recidiv?
 • Prognostické faktory: stádium, velikost, ruptura, jaderné atypie a mitotická aktivita
X