Pulmonární blastom dětského věku (Pleuropulmonární blastom)

Klinické znaky

 • Vzácný, agresivní maligní tumor
 • D?ti mladší šesti let
 • Rodinná anamnéza podobných intratorakálních tumor?, nebo malformací ve 30% p?ípad? (nap?. cystický nefrom, plicní cysty)
 • Klinická manifestace – respira?ní tíse?
 • Rtg- cystický nebo solidn?/cystická masa v plíci, pleu?e nebo mediastinu
 • Sdružen s cystickým nefromem ledviny

 

Obr. 95 - Pulmonární blastom d?tského v?ku - nát?r z transtorakální sonograficky vedené tenkojehlové aspirace tvo?ený velkými trojrozm?rnými bun??nými skupinami blastémových bun?k (Giemsa)
Obr. 96 - Pulmonární blastom d?tského v?ku - nát?r z transtorakální sonograficky vedené tenkojehlové aspirace. Nádorové bu?ky jsou kulaté, blastémové s ?ídkou cytoplazmou a vysokým nukleocytoplazmatickým pom?rem (Giemsa)

 

 • Blastomové bu?ky
  • Jednotliv? nebo v kohezivních agregátech
  • Malé kulaté modré bu?ky
  • Malá eliptická jádra
  • Jemný chromatin
  • Nenápadné nukleoly
 • Chudá cytoplazma
 • Myxoidní mesenchymmové stroma
  • Neutrální
  • Diferencované: rabdomyosarkomové, chondrosarkomové
  • Popsány jsou pleomorfní vícejaderné bu?ky
 • Nekrózy
 • Mitózy
 • Hyalinní globule (PAS pozitivní, diastáza rezistentní)

 

Imunocytochemie

 • Cytokeratin: negativní
 • CD99: Negativní

 

Genetické studie

 • Trisomie 8

 

Diferenciální diagnóza

 • Cystická adenomatoidní malformace/ jiné benigní plicní afekce
 • Absence of blastému
 • PNET
  • Nejobvyklejší u starších d?tí
  • Rosety
  • Absence mesenchymální diferenciace
  • CD99: Pozitivní (membránov?)
  • t(11;22)(q24;q12) – (90% p?ípad?)
 • Metastatický neuroblastom
  • V pozadí (HE) fibrilární materiál
  • Neuroblasty v r?zném stupni maturace
  • Vzácná situace
 • Lymfoblastický lymfom
  • Lymfoglandulární t?líska
  • Jádra s nepravidelnou membránou jemn? práškovitý chromatin a nenápadné nukleoly
 • Rabdomyosarkom
  • Pokud je tato složka p?ítomna jako jediná, diferenciální diagnóza je nemožná
 • Metastatický mesenchymální chondrosarkom
  • M?že být neodlišitelný
 • Desmoplastický malobun??ný nádor
  • Koexprese desminu (te?kovitá), cytokeratinu (te?kovitá), vimentin a NSE
  • EMA : Pozitivní

 

Hlavní fakta

 • Neznámá histogeneze - z?ejm? derivuje z primitivních mesenchymálních bun?k plic nebo pleury
 • P?tileté p?ežití - 45%
 • ?asté postižení pleury v dob? manifestace
 • Typ I má lepší prognózu než typ II nebo III
 • Popsána je progrese z typu I do typu II nebo III 
X