Hepatoblastom

Klinické znaky

 • Nejčastější primármí jaterní tumor u dětí (40% všech pediatrických jaterních tumorů a 55% všech maligních tumorů)
 • 88% u mladších pěti let; 68% v průběhu prvních dvou dekád života
 • Převaha mužského pohlaví
 • Častější u bělochů
 • 60-70% v pravém laloku
 • Sdružen s: nezralostí, nízkou porodní hmotností (< 1500 g), Beckwithovým- Wiedemannovým syndromem, trisomií 18. chromozomu, familiární polypózní adenomatózy a hemihypertrofií
 • 80-90% vykazuje významné zvýšení sérového alfa-fetoproteinu
 • Nízké hodnoty alfa-fetoproteinu mohou indikovat horší prognózu
 • Paraneoplastické syndromy: thrombocytóza, produkce lidského choriového gonadotropinu (virilizace) a osteoporóza

 

Obr. 76 – Hepatoblastom – trsy uniformních malých buněk s vysokým n/p poměrem (H&E)
Obr. 77 - Hepatoblastom – malé hepatocyty s centrálně uloženými solitárními jádry a středně objemnou granulární cytoplazmou (hepatocytový fenotyp) (H&E)
Obr. 78 - Hepatoblastom –pseudoacinární úprava (levý roh - H&E). Buňky uspořádány pseudoacinárně, s centrálně uloženými jádry a dobře definovanou cytoplazmou. Vysoký nukleocytoplazmatický poměr (Giemsa)

 

Obr. 79 – Neuroblastom v játrech. Tenkojehlová aspirace primitivního neuroblastomu jater. všimněte si chudé cytoplazmy hyperchromních buněk v porovnání s hepatocyty. (H&E)

 

 • Vysoká celularita
 • Malé hepatocyty s vysokým N/C poměrem
 • Centrálně uložená jádra
 • Nukleoly mohou být nápadné
 • Řídce nebo středně hustě granulární cytoplazma (závisí na stupni diferenciace)
 • Buňky jsou jednotlivě nebo v trabekulách, acinech, provazcích a rozetách (anaplastický podtyp)
 • Nukleární natěsnání (anaplastický podtyp)
 • Pyknóza jader
 • Hematopoietické elementy (častější ve fetálním podtypu)
 • Mesenchymální elementy: osteoid

 

Imunocytochemie

 • Cytokeratiny o nízké molekulové hmotnosti: pozitivní
 • Alfa-fetoprotein: pozitivní (75%); může být negativní v anaplastickém podtypu
 • EMA: pozitivní (až na anaplastický podtyp)
 • CEA: pozitivní, s kanalikulární úpravou (až na anaplastický podtyp)
 • Chromogranin A: pozitivní (fokálně) (50%)
 • HepPar1: pozitivní
 • Vimentin: pozitivní (75%); obvykle negativní v anaplastickém podtypu
 • HCG: pozitivní (obrovské buňky)
 • Glypican 3: pozitivní
 • HMB45: pozitivní (někdy)
 • CD99: pozitivní
 • CD56 (NCAM): pozitivní
 • Neuroendokrinní markery: pozitivní
 • NB84: pozitivní
 • Bcl-2 : pozitivní
 • Desmin: pozitivní
 • CD45: negativní
 • Desmin: negativní (až na teratoidní tumory)

 

Genetické studie

 • Žádný ustálený typ chromozomálních anomálií
 • Mutace genu P53

 

Diferenciální diagnóza

 • Hepatocelulární karcinom
  • Diferenciální diagnóza s embryonálním a makrotrabekuláním podtypem
  • Vzácný u mladších tří let
  • Pokud se vyskytne, je zpravidla sdružen s předchozí infekcí hepatitis B, cirhózou nebo metabolickými chorobami
  • U dobře diferencovaných forem jsou si jednotky natolik podobné, že rozlišení mezi nimi být velmi obtížné
  • Vimentin: negativní
 • Metastatický nádor ze žloutkového váčku
  • Může vykazovat hepatoidní diferenciaci
  • Eozinofilní hyalinní globule v intra- nebo extracelulární lokalizaci (viscerální diferenciace typu žloutkového váčku)
  • Jednotlivé buňky nebo kulovité či papilární agregáty
 • Rabdomyosarkom
  • Jiné komponenty hepatoblastomu nejsou přítomny
  • Svalové markery: pozitivní
 • “Metastatické” nádory z malých modrých kulatých buněk, např. neuroblastom, Wilmsův tumor, lymfom, Ewingův sarkom (Obr. 79)
  • To může být problém zejména v anaplastických podtypech
  • Pomoci mohou malé morfologické detaily: rosety, fibrilární pozadí, tubulární formace, hlavně izolované buňky, lymfoglandulární tělíska, temné a světlé buňky a pod..
  • Imunocytochemie může poskytnout klíč k diagnóze

 

Hlavní fakta

 • Embryonální tumor odvozený z pluripotentních jaterních kmenových buněk
 • Vysoká incidence trisomie 20 a trisomie části nebo celého chromosomu 2
 • Hlavní prognostický faktor: kompletní resekabilita
 • Další prognostické faktory: velikost nádoru, stádium a multifokalita
 • Fetální typ je jediný histologický podtyp, který vede ke změnám v terapii tumorů prvního stádia
 • Vzdálené metastázy ve 20% pacientů v době diagnózy
 • Pětileté přežití v 75%
X