V- GERMINÁLNÍ TUMORY

 • Bimodální věková distribuce (vrcholy ve dvou letech a mezi 15-20 rokem života).
 • nejčastější jednotky:
  • Děti do dvou let věku
   • Teratom a nádor ze žloutkového váčku jsou nejběžnější jednotky
   • Většina tumorů se objevuje v extragonadální lokalizaci: sakrokoccygeální, hlava, šíje, retroperitoneum, žaludek, játra, centrální nervový systém, srdce a pochva
  • Adolescence
   • Gonadální a mediastinální lokalizace jsou v tomto věku nejběžnější
   • V tomto věku představují 15% všech mediastinálních cyst a tumorů
   • Je známa asociace mezi hematologickými malignitami a mediastinálními zárodečnými tumory
   • Seminom je v tomto věku vzácný
   • Většina testikulárních tumorů jsou smíšené germinální tumory
 • Ovariální malignity představují přibližně 1% všech dětských malignit (většina jsou nádory z germinálních buněk)
X