SMÍŠENÉ LÉZE - Synoviální sarkom

Klinické znaky

 • Nejobvyklejší nerabdomyosarkomový sarkom měkkých tkání
 • 15-30% malignit měkkých tkání v prvníh dvou dekádách
 • Nebolestivé tumory jsou obvykle lokalizovány kolem velkých kloubů (80% koleno a kotník)
 • Postižení synoviální membrány je velmi zřídkavé ( 10% )
 • Hlava , krk a mediastinum (méně často)
 • Fokálně kalcifikace (30%)

 

Obr. 40 - Synoviální sarkom- disperzně nahá jádra, jednotlivé vřetenité buňky a kompaktní tkáňové fragmenty (H&E). Všimněte si dole vpravo kohezivního epiteloidního útržku
Obr. 41 – Synoviální sarkom – vysoce buněčné nátěry s natěsnanými tkáňovými fragmenty klasicky vřetenobuněčnými (H&E)
Obr. 42 – Bifázický synoviální sarkom – epiteloidní skupinka

 

 • Hypercelulární nátěry
 • Stěsnané fragmentys nepravidelnými okraji a vaskulární sítí
 • Dispersníjednotlivé vřetenité buňky
 • Typické monomorfní buňky
 • Jednotlivá hyperchromní okrouhlá nebo oválná jádra
 • Nenápadné nukleoly
 • Řídká, ale i bohatá cytoplazma
 • Nahá jádra
 • Rozpoznání bifázické úpravy (epiteliální a vřetenobuněčné) je velmi přínosné
 • Myxoidní matrix v pozadí, nebo materiál bazální membrány ( hyalinní globule) a cholesterolové krystaly
 • Žírné buňky
 • Varianty: nediferencované malé kulaté buňky; pleomorfní nebo rabdoidní buňky

 

Imunocytochemie

 • Monofázická vřetenobuněčná úprava
  •  Mucin : Pozitivní
  • Vimentin: Pozitivní
  • EMA: Pozitivní (i v případech s negativními dalšími keratiny)
  • Keratiny: Pozitivní, hlavně vysokomolekulárními cytokeratiny (60-70%)
  • CD99: Pozitivní v 50-100% případů jak ve vřetenobuněčných tak špatně diferencovaných (absence membranózní úpravy)
  • Bcl-2: Pozitivní (79%)
  • S-100 protein: Pozitivní (30-60%)
  • CEA: Negativní
  • CD34: Negativní
  • CD56-NCAM: Negativní (dokonce i ve špatně diferencovaných)
  • Desmin: Negativní
  • WT1: Negativní
 • Bifázická úprava:
  • Nízkomolekulární cytokeratiny: Pozitivní
  • AE1/AE3: Pozitivní- pozitivní i ve špatně diferencovaných
  • EMA: Pozitivní (95%) - pozitivní ve špatně diferencovaných (42%)
  • Bcl-2: Pozitivní- pozitivní rovněž ve špatně diferencovaných

 

Elektronová mikroskopie

 • Glandulární formace
 • Desmosomům podobné junkce
 • Mikrolumina a mikrovilli

 

Genetické studie

 • t(X; 18) (p11.2; q11.2) - (90%) (specifická)
 • t(X; 18) (p11.21; q11.2) - příležitostně

 

Diferenciální diagnóza

 • Fibrosarkom dětského věku
  • Diferenciální diagnóza s monofázickým synoviálním sarkomem je obtížná až nemožná bez imunohistochemických vyšetření nebo genetických studií (viz fibrosarkom dětského věku) – morfologie sama o sobě není diagnostická .
 • Maligní tumor z pochvy periferního nervu
  • 50% asociaováno s neurofibromatózou Typu I
  • Bolest při aspiraci
  • Ve vazbě na velký periferní nerv
  • Vlnitá jádra (nespolehlivé)
  • Cytokeratiny: Negativní
  • Nemá translokaci t(X;18)(p11;q11)
 • Hemangiopericytom
  • Není běžnou dětskou diagnózou
  • U dětí jsou zpravidla podkožně
  • Cytomorfologický překryv
  • Úprava vlastní mnoha nádorům
  • Podle některých autorů by tato diagnóza neměla být v dětství stanovována
 • “Nádory z malých kulatých buněk” ( např. Ewingův sarkom)- u špatně diferencovaného synoviálního sarkomu
  • Viz nádory z malých kulatých buněk
 • Rabdomyosarkom/Rabdoidní tumor (u špatně diferencovaného synoviálního sarkomu)
  • Viz rabdomyosarkom a rabdoidní tumor.
  • Epiteloidní sarkom a extrarenální rabdoidní tumor (u špatně diferencovaného synoviálního sarkomu)

 

Hlavní fakta

Diagnóza synoviálního sarkomu je snadná, pokud je vyjádřena bifázická úprava epiteliální a vřetenobuněčná. V monofázických vřetenobuněčných podtypech může být cytologická diagnóza navržena a měla by být potvrzena imunohistochemickými vyšetřeními a genetickým došetřením. Pečlivá pozornost musí být věnována klinickým a zobrazovacím nálezům.

 • Pětileté přežití je 50-70%
 • Nepříznivý klinický průběh: 10-50% metastazuje do plic, na pleuru, do kostí a regionálních uzlin
 • Prognostické faktory- kritéria zvýšeného rizika nádorového relapsu: věk, velikost (>5cm), histologický grade, rabdoidní úprava 6, špatně diferencované oblasti neuroovaskulární invaze; p53 overexprese; vysoký proliferační index Ki67, nekrózy, přítomnost metastáz.
 • Lokální recidiva je v případě široké excize výjimečná.
X