II- RABDOMYOSARKOM

Klinické znaky

 • Představuje přibližně 50% všech dětských sarkomů měkkých tkání
 • 1/3 případů je diagnostikována v prvních třech letech života
 • Může být kongenitální
 • Většina vyrůstá z kosterních svalů, může však být i viscerální
 • Ty, které vycházejí z kosterního svalu jsou zejména sdruženy s genetickými fúzemi
 • Kolem 65% jen diagnostikováno u dětí (50% se objevuje v první dekádě)
 • Mírná převaha chlapců
 • Vzácné familiární formy jsou popsány v souvislosti s Li-Fraumeniho syndromem, syndromem baocelulárních névů, pleuropulmonárním blastomem, Beckwith-Wiedemannovým syndromem a neurofibromatózou
 • Asociace s kongenitálními anomáliemi centrálního nervového systému genitourinárního traktu, gastrointestinálního traktu a cardiovaskulárního systému
 • Sdružen s nízkým ekonomickým statusem
 • Bimodální věková distribuce: vrcholy v 3 - 5 letech a 16 -17 letech
 • 95% případ u dětí tvoří alveolární nebo embryonální podtyp
 • Sdružení primární lokalizace, věku a morfologie (embryonální/alveolární) je osobitým znakem:
 • Embryonální
  • U dětí (může být kongenitální)
  • Většinou v orbitě nebo na perineu
  • Hlava a krk, nasofarynx a genitourinární trakt
  • Zřídka se šíří do lymfatických uzlin
 • Alveolární
  • V adolescenci
  • Nejagresivnější podtyp
  • Končetiny, perineum a periorbitální oblast
  • Neobvyklá manifestace: podobný leukémii
  • Metastazuje do regionálních lymfatických uzlin a podél fascií
 • Symptomy závisí na lokalizaci

 

Obr. 13 a – Alveolární rabdomyosarkom – buněčné nátěry s pozadím s apoptotickými tělísky a volně kohezivní agregáty uniformních malých kulatých modrých buněk (H&E).
Obr. 13 b- V některých buňkách jsou jádra excentrická, což jim dodává rabdoidní vzhled. (H&E)
Obr. 13 c-Alveolární rabdomyosarkom- nádorové buňky mají jádra s jemným chromatinem a nenápadnými nukleoly (H&E); v Giemsově barvení
Obr. 13 d- cytoplazma obsahuje malé glykogenní partikule a buňky leží v tigroidním pozadí.

 

Obr. 14 a– Alveolární rabdomyosarkom – Giemsa- všimněte si typického tigroid ního pozadí
Obr. 14 b; c– Rabdomyosarkom, NOS– v obou obrázcích pulcovitá buňka (H&E)
Obr. 14 b; c– Rabdomyosarkom, NOS– v obou obrázcích pulcovitá buňka (H&E)
Obr. 15 – Embryonální rabdomyosarkom – pruhy primitivních rabdomyoblastů s malou nebo žádnou diferenciací. Buňky s ovoidními nebo vřetenitými jádry a chudou cytoplazmou (Giemsa).

 

Obr. 16 a- Embryonální rabdomyosarkom – Jádra obsahují pseudoinkluze (H&E)
Obr. 16 b, příležitostně mohou být přítomny vícejaderné (pruhovité buňky) (H&E) a jsou velmi užitečné v odlišení od jiných tumorů z malých kulatých buněk.
Obr. 17 - Embryonální rabdomyosarkom –Myxoidní matrix (častější v embryonálním rabdomyosarkomu)

 

 

 • Embryonálníal (ERMS)
  • Trsy nebo izolované buňky
  • Myxoidní stroma a “tigroidní” pozadí v 20% případů (v Giemsově barvení)
  • Lymfoglandulární tělíska přítomna ve 20%
  • Větší buněčná variabilita: spektrum od primitivních mesenchymálních buněk (fusiformních nebo hvězdicovitých) k vysoce diferencovaným rabdomyoblastům
  • Dvou- a vícejaderné nádorové buňky (pruhovité) jsou důležitým diferenciálně diagnostickým znakem
  • Přítomnost pulcovitých nebo raketovitých buněk” a buněk vzhledu stuhy
  • Jádra s jemným granulárním chromatinem
  • Cytoplazmatické glykogenové vakuoly
 • Alveolární (ARMS)
  • Buněčné nátěry
  • Pozadí s apoptotickými tělísky může napodobit Burkittův lymfom
  • Tigroidní pozadí
  • Vágně kohezivní agregáty uniformních malých kulatých modrých buněk
  • Jemný chromatin
  • Vícejaderné obrovské nádorové buňky s eosinofilní cytoplazmou
  • Nenápadná jadérka (výjimečně mohou být nápadná)
  • Vakuoly glykogenu v cytoplazmě
  • V některých buňkách je patrný rabdoidní fenotyp
 • Ačkoli tyto dva hlavní podtypy rabdomyosarkomu vykazují určité rozdíly             v cytomorfologii, většin autorů nespoléhá na pouhou morfologii v diferenciální diagnóze
 • Cytogenetické a molekulární techniky mohou být velmi přínosné; někdy je nutné histopatologické potvrzení 

 

Imunocytochemie

 • Alfa-aktin: pozitivní
 • Desmin: pozitivní
 • Myosin: pozitivní
 • Myoglobin: pozitivní
 • Myogenin: pozitivní (citlivější než Myo-D1 v materiálu fixovaném formalinem); silná a difúzní jaderná exprese hlavně alveolárním typu; koreluje se špatnou prognózou
 • MyoD1: pozitivní - (citlivější než myogenin ve zmrazeném materiálu). Společně s myogeninem jsou následující markery citlivější a specifičtější pro kosterní sval
 • HHF35: pozitivní
 • CD56 (N-CAM): pozitivní, někdy silně pozitivní (11,12)
 • “Aberantní” barvení: NSE, synaptofysin, Leu7, cytokeratin, neurofilamenta, S-100 protein a CD99
 • WT1: Pozitivní (jen cytoplazma)

 

Genetické studie

 • Alveolární podtyp má dvě hlavní charakteristické translokace:
  • t (2; 13) (q35; q14) v 70% případů
  •  t(1;13)(p36;q14) v 10-20% případů
   • Sdružený s:
    • mladšími pacienty
    • lepší prognózou
    • postižením končetin
  • Ve 30% případů není prokázána žádná translokace pomocí RT_PCR
  • Solidní varianty jsou s větší pravděpodobností PAX/FKHR negativní
  • RMS bez fúze se chovají podobně jako ERMS
 • Embryonální subtyp :
  • Ztráta heterozygosity (LOH) na lokusu 11p15 genu IGF II
  • delece 1p
 • Oba podtypy rabdomyosarkomu mají overexpresi genu IGF II

 

Diferenciální diagnóza

 • Periferní neuroektodermální tumory (PNET)
  • Tigroidní pozadí
  • Synaptofysin: pozitivní
  • Chromogranin: pozitivní
  • NSE: pozitivní
  • Desmin: pozitivní (příležitostně)
  • Myogenin nebo aktin: negativní
  • t(11;22)(q24;q12)
 • Desmoplastický malobuněčný
  • Obvykle intraabdominální
  • Jádra s granulárním chromatinem
  • Vysoký N/C poměr
  • Prominentní desmoplastické stroma
  • Rozdílná diferenciace
  • Myo-D1-negativní
  • Myogenin: negativní
  • WT1- jaderná positivita
 • Neuroblastom
  • Obvykle secernuje katecholaminy
  • Neuroblasty většinou v různém stupni diferenciace
  • Typický chromatin neuroendokrinních buněk (“sůl a pepř”)
  • Neuropil často přítomen
  • Rosety často přítomny
  • CD56 N-CAM: pozitivní
  • Vimentin: negativní
  • Synaptofysin: pozitivní
  • Svalové markery: negativní
 • Lymfom
  • Lymfoglandulární tělíska (Giemsovo barvení)
  • Jednotlivé buňky
  • CD45: pozitivní
  • Svalové markery: negativní
 • Rabdoidní tumor
  • Chybí pruhovité a pentlicovité buňky
  • Monotónnější buněčná populace s rabdoidními znaky
  • Bledá jádra s vezikulárním chromatinem
 • INI1 : negativní

 

Hlavní fakta

 • Celkové pětileté přežití: 50%-75%
 • Prognóza závisí na:
  • Věku v době diagnózy; nejlepší přežití mají pacienti diagnostikovaní mezi jedním a osmi lety věku
  • Lokalizace: dvouleté bezpříznakové přežití v orbitální oblasti je 77%, proti 24% u intrathorakálních tumorů
  • Stádium
  • Mezinárodní prognostická klasifikace pediatrického rabdomyosarkomu
   • Dobrá prognóza
    • Botryoidní
    • Vřetenobuněčný
   • Intermediární prognóza
    • Embryonální
   • Špatná prognóza
    • Alveolární
    • RMS s difúzní anaplázií
    • Nediferencovaný sarkom
   • Nejistá prognóza
    • Rabdoidní znaky
 • t (1; 13) (q36; q14)
  • většinou u mladých pacientů
  • s tumory na končetinách
X