Reaktivní cytologické změny

Následky buněčného poškození

Poranění cervikálního epitelu je následováno zánětlivou odezvou s místní a systémovou tkáňovou změnou. Na místě poškození vykazují epitelie degenerativní změny až do úrovně koagulační nekrózy.

V přilehlém stromatu jsou vyjádřeny systémové změny k odstranění poškození a reparaci. Přítomna je hyperémie papilárních cév ke zvýšení průtoku poškozenou oblastí, exudace plazmy do okolních tkání spolu s fibrinem a neutrofilními granulocyty na místě poranění.

Tyto tkáňové změny jsou nespecifické a objevují se při libovolné příčině poranění. 

 

Cytologické změny pozorované při poranění

Pokud je cervikální stěr odebrán z poraněného cervixu, je nutno vzít v úvahu buňky degenerující po poranění i regenerující poškozený epitel.

 

Degenerativní změny

Cytoplazma buněk podléhajících degenerativním změnám vykazují ztrátu ohraničení; cytoplazma je fragilní a může se rozpadat, nátěr pak obsahuje zbytky holých jader. Perinukleární světlá halo doprovázejí většinu infekcí spolu s vakuolizací (vzhled vykousané od molů). Ve vakuolách mohou být pohlcené neutrofilní granulocyty.

Jádra degenerujících buněk nejprve zduří nebo se scvrknou (ztrácí schopnost kontrolovat prostup vody membránou), nakonec nastane pyknóza. Jádra mají setřelou opákní membránu a shluklý chromatin. Někdy proces končí karyorexí (rozpadem jádra) a karyolýzou (rozpuštěním jádra). Zánětlivá odpověď vytváří proteiny bohatý exudát v němž jsou hojné neutrofily. Někdy jsou tak početné, že překryjí epitelie v nátěru a učiní ho nehodnotitelným. V pozadí může být nekrotický detritus. 

 

Regenerativní změny

Hojení ulcerovaného nebo erodovaného epitelu se děje proliferací bazální vrstvy buněk sousedního dlaždicového epitelu a šíření rezervních buněk endotelu a krypt Obnažená plocha je pokryta nezralými metaplastickými buňkami, které se postupně transformují na zralé dlaždicové nebo kolumnární epitelie.

Regenerativní změny jsou charakterizovány plachtami kolumnárních a nezralých metaplastických buněk s velkými jádry a nápadnými jadérky nebo chromocentry odrážejícími aktuální mitotickou aktivitu.

Figure 9b-13b: Repair change at low power in a conventional smear showing prominent nucleoli and occasional mitoses
Figure 9b-13b. High-power appearance in LBC preparation (reproduced from Figure 29 in Denton et al. 2008)

 

 

 

Jiné zánětlivé změny hrdla

 

Atrofická cervicitis 

Atrofická hrdla jsou zvláště vnímavá k infekci. Atrofický nátěr nemá skoro nikdy čisté pozadí, obsahuje četné neutrofilní granulocyty, proužky hlenu a parabazální buňky vykazují degenerativní změny a pyknózu jader a karyorexi.

 

Chronická cervicitis

Trvá-li působení noxy, k neutrofilním granulocytům se připojují lymfocyty a plazmatické buňky. V dlouho trvající cervicitis např. při inzerci vaginálního pesaru pro vaginální prolaps u postmenopauzální ženy, epitel může vykazovat reaktivní změny, např. parakeratózu a hyperkeratózu.

Chronická lymfocytární cervicitis je charakterizována směsí neutrofilních granulocytů a lymfocytů v nátěru. Některé epiteliální buňky jsou silně eozinofilní – hyperkeratotické. 

 

Folikulární cervicitis

Folikulární cervicitis je stav charakterizovaný přítomností lymfoidních foliklů vzhledem k disrupci krycího epitelu. může se vyskytnou v kterémkoli věku, ale je obvyklá u posmenopauzálních žen , jejichž lymfoidní folikly jsou kryty tenkým fragilním atrofickým epitelem, snadno odebratelným spatulou. Nátěr obsahuje pruhy lymfoidních buněk, zralých i nezralých, v různém stupni diferenciace. Přítomny jsou makrofágy s apoptotickými tělísky. V povrchovém epitelu mohou být nápadné nespecifické zánětlivé a reparativní změny. 

 

Figure 9b-14. Follicular cervicitis: not lymphocytes of variable size and occasional tingible-body macrophages

Obrázek 9b-14. Folikulární cervicitis: všimněte si lymfocytů různé velikosti a makrofágů s apoptotickými tělísky

 

Nespecifická cervicitis a endocervicitis

Nespecifický zánět, endocervicitis, reparace a atrofická cervicitis mohou napodobit intraepiteliální neoplázii, což je prodiskutováno a ilustrováno v oddíle ‘Úskalí’.

 

Obrázek 9b-15. Regenerativní změny v případě nespecifické cervicitis s četnými neutroilními granulocyty: všimněte si nápadných jadérek, bledého chromatinu a pravidelné jaderné membrány. Příležitostně mohou být přítomny mitózy. 

 

 

Obrázek 9b-16. Endocervikální buňky se ztrátou sekrece hlenu a nezralé metaplastické buňky v asociaci s endocervikálním polypem: Všimněte si zvětšení jádra, nápadných růžových jadérek v metaplastických buňkách, pravidelné jaderné membrány a uniformní hyperchromázie.

 

Learning points from Chapter 9b

  1. Normal squamous cells, immature metaplastic cells and endocervical cells should be seen on a normal LBC or conventional cervical cytology slide.
  2. Endometrial cells, histiocytes, lymphocytes may also be seen and must be distinguished from mature and immature squamous and endocervical cells.
  3. Lactobacilli may be seen in normal cervical smears often in those showing cytolysis and bare nuclei.
  4. Candida, Trichomomas, Herpesvirus and Actinomyces may be seen in otherwise normal cervical cytology slides.
  5. Cytologists must recognise reactive and regenerative changes seen non-specific and specific infections as well as in atrophy and atrophic vaginitis.

 

X