Karcinom z dlaždicových buněk (SCC)

Zřejmě invazivní karcinom je zpravila diagnostikován u žen s klinickými příznaky, ale cytologie může být odebrána jako součást vyšetření. U klinicky zřejmého karcinomu není cytologie považována za spolehlivou vzhledem k přidruženému krvácení a zánětu překrývajícímu jaderné detaily.

Recentní studie NHS Cervikálního Screeningového Programu ukázala, ze cytologie u symptomatických mladých žen (20-29 let) s karcinomem můž být spolehlivější, než se předpokládalo. (Landy et al. 2015). je třeba podotknout, že většina karcinomů v tomto věku jsou v časném stádiu, (stádium IA nebo IB) spíše než klinicky pokročilé karcinomy.

Mikroinvazivní (stádium IA) skvamocelulární karcinom skoro vždy vzniká na podkladě rozsáhlé CIN3, která s vysokou pravděpodobností bude zjistitelná v cytologických vzorcích. Ženy ve stádiu IA jsou zpravidla asymptomatické a jejich karcinomy odhaleny cytologickým screeningem.

Ženy s časně invazivním karcinomem (IB1) mohou být rovněž asymptomatické a odhaleny cytologicky. Okultní karcinomy nejsou klinicky zřejmé v době odběru cytologického vzorku.

Ačkoli symptomy j nutno vyšetřovat nezávisle na výsledku cytologie, abnormální nález urychlí diagnózu. 

Cervikální cytologie u žen s invazivním karcinomem

  • Cytologie může být u klinicky pokročilých karcinomů nespolehlivá
  • Invazivní karcinom lze cytologicky pouze navrhnout, morfologické rysy se překrývají s HSIL
  • Mikroinvazivní karcinom (stádium IA) je diagnóza, kterou lze stanovit pouze histologicky
  • Microinvazivní karcinom se zpravidla rozvíjí v pozadí rozsáhlé CIN3, léze viditelné jako HSIL v cytologii

 

Cytologie invazivního dlaždicového karcinomu

Vzhled

V jasně invazivním karcinomu bývá vyjádřena nádorová diatéza. (Malignita se zcela čistým pozadím je vzácná, ale může se vyskytnout). Diatéza je výsledkem rozpadu nekrotické tkáně, která vytváří granulární bílkovinný precipitát variabilní barvitelnosti. Když se nádor rozpadá a ulceruje, obvykle krvácí, v pozadí maligních vzorků jsou proto známky krvácení a rozpadu krevních elementů. Jaderné a cytoplazmatické zbytky jsou důsledkem nekrózy, zánětlivý exudát dotváří cytologické pozadí.

Tumorózní diatéza může být méně zřejmá v LBC v porovnání s klasickou cytologií; většina erytrocytů a zánětlivých elementů je při zpracování odstraněna.

Množství materiálu ve vzorku je variabilní, v závislosti na lokalizaci tumoru, velikosti, přidružené kontaminaci (krví, zánětem, nekrózou atd.) a odběrové technice.

Cytologický návrh invazivního karcinomu je třeba korelovat s klinickým nálezem

Jádro

Hyperchromázie je konstantním znakem maligní skvamózní buňky.

Distribuce chromatinu je uvnitř týchž buněčných skupin plachet a jednotlivých buněk variabilní. Některé buňky mají jemně granulární chromatin, jiné hrubě granulární chromatin a některé opákní jádra s marginací chromatinu; jeho distribuce je nepravidelná. Jaderné projasňování a variabilní počet makronukleolů se objevuje zejména v málo diferencovaných karcinomech.

Počet jader v buňce je variabilní – jedno i vícejaderné buňky.

Časté mitózy i abnormální jsou znakem invazivní malignity.

Cytoplazma

Jk je popsáno a ilustrováno níže, cytoplazma je variabilní od bohaté v keratinizujících a velkobuněčných nerohovějících dlaždicových katrcinomech a nezřetelná v malobuněčných karcinomech.

NC poměr je tudíž variabilní.

Cytologické znaky indikující invazivní skvamózní karcinom

  • Nádorová diatéza, hemoragie a nekróza
  • Pleomorfní hyperchromní jádra
  • Nepravidelně dispergovaný chromatin s jaderným projasňováním
  • Prominentní nepravidelná, často víxcečetná jadérka
  • Keratinizace buněk a keratinový detritus
  • Časté mitózy

 

Keratinizující dlaždicový karcinom

Vzhled

Vzhledem k exofytické povaze keratinizujícího dlaždicového karcinomu (SCC) je tumor často přímo odebrán spíše než by došlo k exfoliaci, takže pozadí cytologického nátěru může být vcelku čisté. Většina buněk je přítomna jednotlivě nebo v plošných formacích. V LBC preparátech je větší podíl jednotlivých buněk vzhledem k mechanickým silám působícím na vzorek v průběhu přípravy. Variabilita velikosti a tvaru buněk- někdy bizarní/pleomorfní tvary. Volný keratin, parakeratóza a hyperkeratóza jsou přítomny spolu s jednotlivými keratinizujícími buňkami.

Jádro

Jádra jsou hyperchromní s hrubým granulárním chromatinem, jaderným projasňováním a nepravidelnou distribucí chromatinu. V keratinizujících buňkách jsou makronukleoly vzácné, mohou však být přítomny v méně zralých buňkách téhož vzorku.

Cytoplazma

cytoplazma je hustá, denzní, refractile. Denzita je v jednotlivých buňkách variabilní, zpravidla je však mnoho oranžofiln ích maligních buněk v porovnání s bazofilními a cyanofilními.

 NC poměr je variabilní a může být i nízký, protože keratinizující cytoplazma může být hojná.

 

Obrázek 9c-19 (a-c). Keratinizující pozadí v dlaždicovém karcinomu.

(a) Malé zvětšení LBC vzorku s tkáňovými fragmenty, oranžofilními buňkami, trsy neutrofilů a nekrotického detritu. 
(b) Volný keratin v keratinizujícím dlaždicovém karcinomu. 
(c) Parakeratóza v degenerovaném buněčném trsu

 

 

Obrázek 9c-20 (a-e) Buněčné typy v keratinizujícím dlaždicovém karcinomu

(a) Pleomorfní vícečetná jádra v maligní buňce s kopiózní bazofilní cytoplazmou
(b) Zahnutá hyperchromní jádra a bazofilní cytoplazma. Nádorová diatéza je rovněž přítomna. 
(c) Pleomorfní jádra variabilní velikosti včetně pulcovité buňky s denzní bazofilní cytoplazmou
(d) Keratinizující buňka s denzní oranžofilní cytoplazmou
(e) Pulcovitá buňka s bazofilní cytoplazmou

 

Dlaždicový karcinom nerohovějící

Vzhled

Vzhled kolísá u dobře a špatně diferencovaných karcinomů. Dobře diferencované nerohovějící karcinomy vykazují kohezivní buněčné skupiny s dobře definovanými buněčnými hranicemi podobně jako v HSIL. V málo diferencovaných karcinomech jsou hranice buněk nezřetelné a cytoplazma jemná, fragilní. Může být velmi obtížné odlišit málo diferencovaný nerohovějící karcinom od adenokarcinomu. Makronucleoly mohou ale nemusí být přítomny.

Nádorová diatéza a odpověď hostitele (zánět) jsou v nerohovějících karcinomech obvyklé. V závislosti na odběrové technice materiál může být hojný. Vzhledem k vaskularizaci nádoru je obvyklou příměsí krev. 

Jádro

Jádra jsou hyperchromní s variací velikosti a tvaru. když se odlučují v plachtách a trsech , jsou natěsnaná a překrývají se se ztrátou polarity.

Chromatin je zpravila hrubý, granulární a nrovnoměrně distribuovaný, ale někdy i rovnoměrně.

Nukleoly jsou obvykle výrazné. Mohou být přítomny makronukleoly variabilní velikosti , počtu a umístění v jádře.

Cytoplazma

Cytoplazma je lehce bazofilní v dobře diferencovaných nerohovějících karcinomech ve špatně diferencovaných může být nenápadná a bezbarvá. 

 

Obrázek 9c-21 (a-d). Nerohovějící dlaždicový karcinom

(a) Nádorová diatéza s několika dyskaroickými buňkami s prominentními nukleoly v LBC preparátu
(b) Těžce dyskaryotické buňky s prominentními nukleoly a jaderným projasńováním. Patrna je i nádorová diatéza. 
(c) Jádra indikující karcinom s výrazně nepravidelnou membránou, nepravidelným chromatinem a jaderným projasňováním
(d) Hyperchromní natěsnané buněčné skupiny v dobře diferencovaném nerohovějícím dlaždicovém karcinomu s rysy těžké dyskaryózy n okraji skupin. Tento obraz nelze odlišit od HSIL

 

 

Malobuněčný (neuroendokrinní) karcinom

Vzhled                

Termín malobuněčný karcinom se vztahuje na vysoce agresivní karcinomy s neuroendokrinní diferenciací. Tyto karcinomy jsou vzácné (<2% invazivních cervikálních karcinomů) a jsou podobné malobuněčným karcinomům plic. Cytologicky jsou diagnostikovány zřídka (Ciesla et al. 2001). Cytologicky se tyto tumory vyznačují disperzními hyperchromními malými až středně velkými buňkami s chudou cytoplazmou a vysokým nukleoplazmatickým poměrem. Vyskytují se rozvolněné i kohezivní trsy s modelováním jader a nádorovou diatézou. Buňky ve skupinách a trsech jsou natěsnané a architektonicky dezintegrované. Častá je příměs krve.

Jádro

Jádra jsou malá, kulatá nebo oválná a relativně uniformní velikosti. Jsou hyperchromní, ale stuopeň hyperchromázie je variabilní. Chromatin je jemně granulární a nepravidelně dispergovaný s prominentními chromocentry ale nenápadnými jadérky. Jaderné modelování se vyskytuje v trsech. Mitózy mohou být četné.

Jádra jsou zvětšená (dvojnásobek velikosti jádra normální intermediární buňky) oproti malobuněčnému typu HSIL.

Cytoplazma

Cytoplazma je chudá, jemná s nezřetelnými okraji. 

X