Atypické skvamózní buňky neurčeného významu (ASC-US)

Ve většině případů zkušený cytotechnolog nebo patolog dokáže rozlišit benigní epiteliální buňky a nádorové buňky s vysokou mírou spolehlivosti. Nicméně v malém dílu případů může vzniknout pochybnost, zda jsou buňky benigní nebo neoplastické.

V TBS tyto změny jsou označovány jako ‘atypické skvamózní buňky’ a v UK systému ‘hraniční změny ve skvamózních buňkách’. Většina ASC je mezi normalitou a LSIL a označují se jako ‘atypické skvamózní buňky neurčeného významu (ASC-US). V menšině případů jde o nejistotu mei benigními/reaktivními změnami a HSIL nebo karcinomu: atypické skvamózní buňky nelze vyloučit HSIL (ASC-H); budou pojednány později v této kapitole. 

Existují dvě hlavní situace, v nichž lze použít kategorii ASC-US:

  1. Dvojjadernost, parakeratóza a minimální jaderné změny indikující vliv HPV bez jednoznačně vyjádřené koilocytózy.
  2. Vzorky , v nichž je skutečně obtížné odlišit benigní, reaktivní nebo degenerativní změny od LSIL.

Existuje několik znaků, kterém musí být vyjádřeny, aby směla být použita kategorie ASC-US.

  • Skvamózní differenciace
  • Nepravidelnost chromatinu v podobě mírné hyperchromázie/granulární nebo setřený chromatin/vícejadernost atd.)
  • Jaderné zvětšení na více než dvojnásobek velikosti normální buňky (TBS definice). Stupeň jaderného zvětšení se blíží LSIL (Slater et al., 2005a)
  • Mírně zvýšený nukleocytoplazmatický (NC) poměr

ASC-US se známkami HPV bez koilocytózy

Dvoujadernost, vícejadernost, parakeratóza, dyskeratóza a hyperkeratóza mohou být přítomny u HPV infekce, ale jsou nespecifické, pokud chybí koilocytóza (Obrázek 9c-4 a-d).

Koilocyty mají výjimečně jádro normálního vzhledu: pokud jsou přítomny 1-2 takové buňky bez dalších znaků HPV, lze klasifikovat jako ASC-US nebo hraniční (Obrázek 9c-4 f). Napomoci může průkaz HPV; tyto případy mohou být způsobeny low-risk typy HPV (Steinman et al. 2008).

Dyskeratotické buňky, které mají denzní oranžofilní cytoplazmu s velmi jemnými jadernými změnami ukazují na iritaci hrdla, která může, ale nemusí být vyvolána HPV (Obrázek 9c-4 c-d). Buňky tohoto typu by měly motivovat ke zpomalení a hledání důvodu k jejich přítomnosti, jako např. infekci Candida albicans, která může vyvolat podobné změny, nebo k nalezení přesvědčivějších projevů HPV infekce jinde.

Skvamózní perly jsou parakeratotické buňky které se stočí a vytvoří struktury podobné keratinovým perlám. Jedna nebo dvě podobné formace bez zvětšení jádra nebo anisocytózy nejsou většinou důležité, pokud by jich však bylo více (10+) mohou indikovat abnormalitu a měly by vést k pátrání po jiných abnormalitách kdekoli v nátěru.

Bezjaderné skvamózní buňky jsou skvamózní s náznakem obrysu jádra. jsou obvyklým znakem keratinizujícího skvamózního epitelu jako např na vulvě. Jejich přítomnost v podobě izolovaných buněk v cervikálním nátěru je zpravidla bezvýznamná a nachází se v jinak normálních vzorcích. Pokud však jsou přítomny v trsech, indikují hyperkeratózu a mohou být sdruženy s LSIL a výjimečně i HSIL, což je třeba vyloučit v rozsahu takového preparátu. (Williamson et al. 2003). 

Obrázek 9b-4 (a-e). ASC-US with features often seen with HPV infection.

(a) Skvamózní buňky vykazují parakeratózu, určité variace jaderné velikosti a tvaru. Jádra jsou malá a hyperchromní, některé buňky jsou dvoujaderné.
(b) Dvoujadernost s jádry většími než v normálních intermediárních buňkách, ale menší než v LSIL. NC poměr vyšší než v normálních intermediárních buňkách, protože střední cytoplazmatický průměr je menší.
(c) Parakeratóza s degenerovanými hyperchromními jádry, z nichž některá jsou větší než předpokládáme v normálních superficiálních buňkách.
(d) Skvamózní perly: dyskeratotické buňky svinuté do perle podobné struktury. Na rozdíl od ‘normálních’ skvamózních perel jsou hyperchromní jádra mírně zvětšená a buňky jinde v tomtéž poli vykazují vakuolizaci a dvoujadernost naznačující HPV infekci
(e) Bezjaderné skvamózní buňky v hyperkeratóze v jinak normálním vzorku
(f) Koilocyt s dvojitým jádrem, normálním chromatinem a pravidelnou jadernou membránou. Na webové stránce BSCC terminologické konferenci (2002) to bylo klasifikováno následně: hraniční 57%, mírná dyskaryóza 33%, zánětlivé změny 9%, normální 1%

 

 

ASC-US, v němž nelze spolehlivě odlišit nespecifický zánět

Vzorky perimenopauzálních žen mohou vykazovat jaderné zvětšení bez definitivních znaků LSIL. HPV infekce je u starších žen méně obvyklá a průkaz HPV může odlišit SIL sdruženou s high-risk HPV od normálního nálezu (Steinman et al. 2008). Na podkladě zkušenosti lze většinu těchto případů hodnotit jako normální. 

Figure 9c-5 

Obrázek 9c-5 (a-b) Jaderné zvětšení u perimenopauzálního vzorku hodnoceného jako hraniční: HPV status v tomto případě znám nebyl, ale následné nálezy byly negativní. 
(a-b) Nuclear enlargement in a peri-menopausal sample reported as borderline:  HPV status not known in this case but follow up was negative.
(c) Perinukleární halo bez periferní kondenzace cytoplazmy obvyklé v koilocytech. To indikuje možnou infekci Candida albicans, ale lze hodnotit jako ASC-US , pokud se mikroorganizmy nenajdou. Tento vzorek byl high-risk HPV negativní

 

X