Hlášení cytologií

Zdroje chyb

  • Nedostatečný výcvik a doškolování patologů, zejména těch s malým zájmem o cervikální cytologii.
  • Nedostatečná sebejistota ve zpochybňování screenerů a cytotechnologů.
  • Nedostatek zkušenosti s benigními reaktivními změnami vedoucí k nadhodnocování atypických a hraničních změn.
  • Pracovní přetížení, nedostatky v laboratorních prostorách a vybavení mohou ovlivnit výkon v každé kategorii zaměstnanců.

QC a QA nálezů uvolňovaných z laboratoře

Principy

  • Pravidelná komunikace mezi cytotechnology a patology i použití vícehlavého mikroskopu k diskuzi nad spornými případy před uvolněním nálezu představují každodenní metodu kontroly kvality.
  • Zajištění kvality definitivních nállezů založené na histologickém výsledku vyžaduje standardní terminologii, přesné záznamy a přístup ke kolposkopickým nálezům a histopatologickým výsledkům.
  • Jak bylo vysvětleno jinde, nelze měřit senzitivitu bez znalosti prevalence high-grade abnormalit a karcinomu v populaci screenované jako negativní. Jsou využívány náhradní metody, jako monitorování počtu nálezů a porovnávání s regionálními a národními standardy (Wiener et al. 2007).

Podíly high-grade cytologií mohou být porovnávány mezi patology v rámci interní QA nebo jako forma externí QA mezi laboratořemi a regionálními nebo národními standardy. 

Značné variace v počtech hlášených high-grade lézí v devíti laboratořích s celkovou populací 1 milion lidí se přiblížily cílovým hodnotámNHSCSP pomocí mezilaboratorní spolupráce a srovnávání rozprostření nálezů v průběhu pětiletého období. (Obrázek 11.4; Butland & Herbert 1996). 

Obrázek 11.2 Počty hlášení high-grade dyskaryóz v devíti laboratořích : Obrázek 2 z Butland & Herbert 1996

 

Podíly hlášených low-grade a hraničních / atypických cytologií mohou poskytovat informaci o diagnostických profilech, excesivním užívání hraničních / atypických kategorií.

Inadekvátní struktura nálezů poskytuje indikátor užitečný pro monitorování odběratelů vzorků a výkon laboratoře. 

Positivní predikční hodnota vzorků uvloněných jako high-grade dyskaryóza, které jsou následně CIN2+ v kolposkopii poskytuje náhradní ověření specificity (odráží falešně pozitivní).

Dosažitelné standardy z hlediska histologického výsledku: NHS Cervikální Screeningový Program v Anglii poskytuje 5-95% percentily jako dosažitelné standardy pro PPV, hodnoty dalších vyšetření (RV-referral values) a podíly inadekvátních jako parametry výkonu. (Obrázek 11.5). Nárůst v RV odráží změnu v HPV třídění, kdy je větší počet žen s hraničními nálezy a low-grade dyskaryózou posíláno na kolposkopii při prvním záchytu. Jak PPV tak RV měří výkon cytologické laboratoře ve vztahu k histologickému výsledku a poskytují objektivnější hodnocení výkonu laboratoře než samotné počty nálezů. (HSCIC 2014). 

Obrázek 11.5. PPV a RV podávají dosažitelné standardy pro NHS Cervikální ScreeningovýProgram v Anglii založený na histologickém výsledku. (Tabulka R z HSCIC 2014).
* Počet žen poslaných na kolposkopii pro záchyt jednoho případu CIN2+
​** % vzorků od všeobecného lékaře a z veřejných klinik

 

Zajištění kvality nálezů cytologické laboratoře

  • Podíly nálezů high-grade, low-grade a inadekvátních poskytují měřítko výkonu jednotlivce i laboratoře
  • Standardy založené na histologickém výsledku jako pozitivní predikční hodnota a počty žen poslaných na další vyšetření poskytují objektivnější měřítka výkonu.

 

X