Zpracování vzorků v laboratoři

Zdroje chyb

Postupy pro zpracování cervikálních vzorků jsou popsány jinde. V důsledku chybného zpracování může vzniknout mnoho diagnostických omylů:

Administrativní postupy příjmu vzorků

 • Nesoulad mezi informacemi na žádance a vzorku.
 • Špatně zapsané jméno nebo datum narození znemožňující přístup ke screeningové historii.

 

Barvicí postupy

 • Špatná kvalita barvení a fixace jsou nejpravděpodobnější chyby v nálezech konvenčních cervikálních nátěrů. 
 • Buněčná morfologie může být narušena nebo zastřena vysýchavými artefakty vzhledu kukřičných lupínků, pokud dojde k prodlevě mezi aplikací montovacího média na preparátech vyjmutých z xylénu.
 • Použití expirovaných chemikálií povede k bledému zbarvení jader a ztrátě nukleocytoplazmatického kontrastu.
 • Regresivní Papanicoloauovo barvení je rizikovější než progresivní z hlediska hypochromního barvení vedoucí k ‘bledé dyskaryóze’.
 • Pokud kyselost vody a její užití nejsou řádně kontrolovány, jaderná kontura a struktura chromatinu nebudou dobře vykresleny. 

 

Metody pro QA a QC zpracování vzorku

 • Vedoucí laboratoře by měl pravidelně kontrolovat přesnost zadávání údajů do počítače (QC).
 • Administrativní pracovníci laboratoře zadávající údaje do počítače musí dodržovat Standardní operační postupy (SOP) (QC).
 • Zpětná informace odběratelům vzorků týkající se (i) zjevně nesprávných nebo nečitelných klinických dat, (ii) neshod mezi vzorkem a průvodkou (iii) chybně natřeným a fixovaným konvenčním nátěrem. (QC).
 • Kde to je možné, zavádět čárové kódy a automatizované značení průvodek a preparátů. (QC).
 • Zavést standardní operační postupy (SOP) barvení a zajistit jejich přesné dodržování. (QC).
 • Zaznamenávat výměny a doplňování barev. (QC).
 • Zvolit krycí materiál, který pokryje maximum buěnčného vzorku na podložním skle. (QC).
 • Vedoucí cytotechnolog by měl denně kontrolovat náhodným výběrem kvalitu barvení z hlediska intensity, nukleocytoplazmatického kontrastu, odvodnění a jasnosti montovacího média (QC).
 • Účast v regionálních nebo národních technických EQA systémech (QA).
 • Laboratorní akreditace je nástrojem k zajištění národních standardů. (QA)

QC a QA zpracování cytologických vzorků

 • Zaměstnanci všech kategorií musí mít přístup k národním a Evropským doporučeným postupům.
 • SOP jsou závazné pro všechny fáze procesu
 • Pravidelné kontroly a dozor nad všemi postupy
 • Komunikace s odběrateli vzorků z hlediska klinických dat, přípravy nátěrů a fixace, informace o výsledcích cytologie
 • Účast v regionálních technických systémech EQA
 • Soulad s národními Laboratorními akreditačními standardy
 • Zaměstnanci všech kategorií si musí být vědomi důležitosti jimi zajišťovaných kroků ve vztahu k přesnosti výsledku.

 

X