QA a QC celého cervikálního screeningového procesu

Protokoly pro kontrolu kvality (QC – Quality Control) a zajištění kvality (QA- Quality Assurance)

 • Patologický test, který screenuje celou zdravou populaci, aby nalezl několik málo s onemocněním, musí mít jasně definované protokoly QA a QC, aby mohl být přijat jako screeningový test.
 • Tytéž protokoly jsou požadovány pro cytologii jako třídící test paralelně s primárním HPV testováním.

Prevence falešně negativních a falešně pozitivních

 • Ačkoli prevence falešně negativních testů je nejzřetelnějším zájmem, prevence nenutných vyšetření a ošetření je stejně důležitá. 
 • Nedostatky v kontrole kvality cytologie byly identifikovány v předchozích kapitolách jako faktory limitující efektivitu screeningu, což podtrhuje význam této kapitoly.
 • Odběr, příprava a zpracování buněčného vzorku
 • Vedle přesnosti screeningu a popisování cytologického nálezu, odběr musí být proveden pečlivě a nátěr připraven a zpracován správně.
 • Pokud kterýkoli z těchto procesů selže, je integrita testu ztracena.

Doplňující testy ve screeningovém procesu

 • HPV testy, kolposkopie a histopatologie musí být prováděny dle přijatých standardů v akreditovaných odděleních (Cubie & Cuschieri 2013; Jordan et al. 2008; 2009). 
 • QC a QA těchto postupů jsou za hranicemi tohoto výukového modulu, ale přesnost i limity těchto postupů musí být brány v úvahu při pojímání cytologie v kontextu multidisciplinární týmové práce.

Monitorování dopadů cytologických nálezů

 • Monitorování následného sledování cytologických nálezů dopadů z hlediska výsledků opakovaných testů, kolposkopie a histopatologie jsou součástí aktivit cytologické laboratoře.
 • Mají být ustáleny mechanismy záznamů dalších postupů a zajištění, že abnormální cytologické výsledky generují odpovídající další postup. 

 

 • Zajištění kvality je odpovědností všech členů laboratoře
 • Porozumění oblastem s rizikem chyby pomáhá jim předejít. 

 

Principy, jimiž se zabývá tato kapitola, jsou v souladu s evropskými směrnicemi - European guidelines for kvality assurance: recommendations for cytology laboratories (Wiener et al. 2007).

Kompletní doporučené postupy, druhé vydání (Arbyn et al. 2008) jsou dostupné na internetu http://screening.iarc.fr/doc/ND7007117ENC_002.pdf

 

 

 • Tato kapitola se týká zajištění a kontroly kvality ve screeningu cervikálního karcinomu s nebo bez HPV testování
 • Všechna stádia screeningového procesu ovlivňují jeho kvalitu: odběr vzorků, cytologie, HPV testy, kolposkopie, histopatologie, ošetření, následné sledování a monitorování výsledků a dopadů
 • Principy, jimiž se zabývá tato kapitola, jsou v souladu s evropskými směrnicemi - European guidelines for kvality assurance: recommendations for cytology laboratories
 • Každý pracovník laboratoře má odpovědnost za zajištění kvality a porozumění oblastem s rizikem chyby pomáhá jim předejít

 

Přesný cytologický screening závisí na třech procesech, z nichž každý je možným zdrojem chyb a vyžaduje výcvik, kontrolu a zajištění kvality:

 • Odběr, příprava a fixace buněčného vzorku
 • Zpracování vzorku v laboratoři
 • Screening a cytologický nález
X