11. Zajištění kvality, kontrola kvality a standardy vyšetření

Zajištění kvality

Udržení určité úrovně kvality služby [nebo produktu] prostřednictvím sledování každého kroku procesu poskytování nebo výroby.

(www.oxforddictionaries.com)

Aby byla udržena žádoucí úroveň kvality screeningu cervikálního karcinomu, musí být zavedeny následující systémy:

Kontrola kvality: vnitřní opatření k zajištění přesnosti všech stádií procesu od přijetí vzorku do výsledného nálezu

Standardy vyšetření: opatření laboratorního provozu odrážející dobrou praxi ustálenou v místní, národní a mezinárodní úrovni.

Interní kontroly kvality (IQC) jsou uplatněny laboratoří v denním provozu jako kontrola vzorku na vstupu, technologické postupy a rychlý rescreening.

Externí systémy zajištění kvality (EQA- external quality assurance systems) jsou aplikovány externími regulačními institucemi, např. testováním dovedností, porovnáním struktury nálezů a pozitivních predikčních hodnot mezi laboratořemi a akreditacemi.

 

Audit invazivního cervikálního karcinomu

Konečným výsledkem screeningu cervikálního karcinomu je kontrola mortality a incidence invazivního karcinomu, počty jsou však lokálně a v jednotlivých screeningových centrech nízké, samy počty jsou tak málo informativní. Důležité informace lze získat revizí celé screeningové historie žen, které onemocněly invazivním karcinomem, což identifikuje oblasti, v nichž screeningové postupy mohou být zlepšeny a důvody proč není všem karcinomům zabráněno screeningem (Wiener et al. 2007).

Audit invazivního karcinomu je integrální součástí NHS Cervikálního Screeningového Programu (NHSCSP 2006a)

 

Důvody, pro které invazivní karcinomy mohou vzniknout i ve screenované populaci (v jednotlivém případě někdy i více než jeden)

  • Selhání v pokrytí rizikové populace screeningem (selhání systému, nebo neúčast)
  • Screening prováděný v nepravidelných intervalech, delších než doporučených
  • Předchozí negativní cytologie (falešně negativní nebo skutečně negativní)
  • Předchozí low-grade cytologie dále nedošetřena (nevhodné doporučení, další postup, nebo neúčast v doporučeném postupu)
  • Další vyšetření doporučeno, aniž by se zabránilo karcinomu (selhání systému, léze při kolposkopii nenalezena, neúčast)
  • Selhání ošetření
  • Okultní invazivní karcinom (obvykle IA nebo IB1) mohou být cytologickým screeningem zjištěny, spíše než by se jim zabránilo 

Audit invazivního cervikálního karcinomu

  • Identifikuje oblasti v nichž screeningové postupy mohou být zlepšeny
  • Vysvětluje důvody, pro které není všem karcinomům ve screeningu zabráněno 

 

X