9d. Cervikální cytopatologie: Postup u žen s normálním a abnormálním cytologickým nálezem

Obrázky 9d-1 až 4 v této kapitole jsou vzaty z kapitoly 2 v Evropských doporučených postupech pro zajištění kvality ve screeningu cervikálního karcinomu: http://screening.iarc.fr/doc/ND7007117ENC_002.pdf).

Centrální registr

V organizovaném programu by centrální registr měl obsahovat detaily pacientky (jméno, datum narození, adresa), jméno a adresu jejího lékaře, vakcinační status, screeningovou historii (předchozí testy a kódované výsledky) a propojení na laboratorní výsledky (cytologie a histologie), kolposkopické nálezy a národní onkologický registr.

Informace pro ženy

Informační letáky

 • Informační letáky by měly být ženám poskyttnuty před odběrem cytologie nebo HPV testu a vysvětlovat postupy pro případné opakování nebo došetření abnormálních výsledků.
 • V letáku by měl být kontakt na osobní dotazy.
 • Informační letáky vysvětlující výhody a limity screeningu by měly být poskytnuty dříve, než ženy dají souhlas k cytologickému nebo HPV testu slovně nebo písemně dle lokálních předpisů. 

Výsledkový dopis

 • Ženy by měly být informovány písemně o jejich cytologickém výsledku v určitém časovém limitu spolu s vysvětlením, co HPV výsledky, termíny a cytologické kategorie znamenají.
 • Měly by být uvedeny i kontakty na klinického specialistu, u něhož byla žena na vyšetření a kde může získat další informace a osobní konzultaci. 

Zvací dopisy

Podle národních protokolů by ženy ve stanoveném věkovém rozmezí a časovém intervalu rutinního screeningu měly obdržet zvací dopisy (např. výzva ve věku 24 let, 3letý do 49 let, 5letý do 64let , jako je to v UK nebo variace podle programů jednotlivých zemí). Dánský systém je příkladem programu, který ve zvacím systému zaznamenává i ženy, které se nechtějí účastnit.  

Obrázek 9d-1. Vývojový diagram pozvánek na screening v Dánsku (Obrázek 6 z Evropských doporučených postupů, Kapitola 2)

Pozvání na screening

 • Zvací dopisy by měly být poslány všem v definovaných věkových skupinách národních programů
 • Všechny ženy by měly dostat informace o výhodách a omezeních screeningu
 • Měly by být popsány postupy pro odstoupení ze screeningového programu, bude-li si to žena přát 

 

Intervaly screeningu a screenované věkové kategorie

Intervaly a věkové kateegorie se v Evropě i ve světě liší: pozvání od 20-25 let do 64 let v 3-5 letých intervalech jsou obecným pravidlem , jak ukazuje Obrázek 9c-2.

Obrázek 9d-2. Screeningové intervaly a věkový rozsah žen screenovaných v Evropě (Tabulka 5 Evropských doporučených postupů, Kapitola 2.)

 

Cytologické výsledky

Cytologické výsledky by měly obsahovat textovou zprávu, klasifikaci převoditelnou do kategorií Bethesda systému (Inadekvátní, s odůvodněním; NILM; ASC-US, ASC-H, AGC, LSIL, HSIL, karcinom) a doporučení pro další postup.

HPV testy

HPV testy by měly být prováděny v akreditovaných laboratořích a požadovány cytologickou laboratoří ve vztahu k výsledku cytologického testu i lokálních pravidel třídění a testu vyléčení.

HPV výsledky by měl být zahrnuty v cytologické zprávě

 

Doporučené postupy

Závisí na národních protokolech pro screeningové intervaly, HPV trřídění a pod.

Rutinní opakování

 • Ženy s negativním výsledkem a negativní screeningovou historií by měly být opakovaně zvány po 3 – 5 letech podle národních a regionálních protokolů.

Časné opakování (3, 6 nebo 12 měsíců podle regionálních nebo národních programů)

 • Inadekvátní testy by měly být opakovány za 3 měsíce, protože okamžité opakování by mohlo být nespolehlivé.
 •  První zjištění ASC-US a LSIL má mít opakování za 3 až 6 měsíců v závislosti depending na regionálních nebo národních protokolech pro kontroly a dostupnosti HPV třídění
 • Negativní cytologie jako sledování předchozího ASC-US nebo LSIL , která byla řízena cytologickým dohledem.
 • Ošetření CIN: trvání následného sleedování závisí na regionálních nebo národních protokolech a dostupnosti HPV testu vyléčení.
 • Pozitivní HPV s negativní cytologií v závislosti na věku, screeningové historii a regionálních a lokálních protokolech.
Obrázek 9d-3. Protokoly pro následné sledování se stanoví podle regionálních nebo národních pravidel (Tabulka A3 z Dodatku 1 z Evropských doporučených postupů)

 

Doporučení pro kolposkopii

 • HSIL, ASC-H, AGC, AIS nebo karcinom u asymptomatických žen.
 • LSIL (poprvé nebo podruhé zjištěné – v závislosti na regionálních nebo národních protokolech)
 • ASC-US / HPV-pozitivní
 • Negativní cytologie / HPV-pozitivní (první nebo druhé zjištění v závislosti na regionálních nebo národních protokolech a věku pacientky)

 

Doporučení pro objednání na gynekologii

 • Symptomy, které mohou mít vztah k invazivnímu karcinomu (např. postkoitální krvácení, postmenopauzální krvácení) nezávisle na výsledku cytologického testu
 • Abnormální cytologické výsledky ukazující na možnost cervikálního karcinomu u symptomatických žen
 • Cytologické změny ukazující na možnost noncervikální neoplázie 
Obrázek 9d-4. Protokoly pro objednání odpovídají regionálním nebo národním požadavkům (Tabulka A4 v dodatku 1 Evropských doporučených postupů)

 

Upomínky pro ženy

 • Upomínky by měly být posílány z centrálního registru, laboratoře nebo kolposkopických klinik v závislosti na regionálních nebo národních protokolech a připomínat ženám opakovaný test nebo prohlídku, a zejména by měly cílit na skupinu nereagujících.
 • Detaily upomínek a odpovědí mají být součástí screeningové dokumentace.

 

Regionální a národní variace

 • Doporučení pro zvaní, normální opakování, časné opakování a kolposkopii sledují obdobné principy, ale liší se v detailech
 • Detaily screeningových intervalů, screenované věkové skupiny, HPV třídění a další postupy u žen s abnormální cytologií sledují regionální nebo národní protokoly 

 

Evropské doporučené postupy pro zajištění kvality screeningu cervikálního karcinomu citované v této kapitole jsou dostupné na: http://screening.iarc.fr/doc/ND7007117ENC_002.pdf

NHS Cervical Screening Programme doporučené postupy jsou na: http://www.cancerscreening.nhs.uk/

Americká společnost kolposkopie a cervikální patologie je na: www.asccp.org/Portals/9/docs/ASCCP%20Management%20Guidelines_August%202014.pdf

X