Screeningové intervaly a screenované věkové skupiny.

Mezinárodní Agentura pro výzkum rakoviny ohlásila 1986 souhrn veškerých přínosů, zejména redukci rizika rozvoje invazivního karcinomu při screeningu různých věkových skupin v různém intervalu. (Obrázek 5.5; IARC 1986).

Tato mezinárodní studie poskytla důkazy, že tříletý screeningový interval ve skupině od 20 nebo 25 do 64 let věku poskytla nejúčinnější ochranu (>90%) proti invazivnímu cervikálnímu karcinomu. 

Obrázek 5.5. Tabulka VII z IARC 1986

 

Národní audity v několika zemích doložily, že dodržování doporučených screeningových intervalů redukuje riziko invazivního karcinomu. Například Andrae et al. (2008) potvrzují v jejich švédském národním screeningovém auditu, že  "Nedodržení screeningových intervalů bylo hlavním důvodem v onemocnění cervikálním karcinomem.“

Riziko onemocnění v různých věkových kohortách

Změny, které se objevily, když začal populační screening

  • Nárůst mortality a incidence byl zaznamenán u žen, které byly ve věku málo přes dvacet let v období 2. světové války; to vysvětluje přirozený pokles u žen narozených ve 30. letech v porovnání s ženami narozenými ve 20. letech,  dříve, než se mohl projevit efekt screeningu. (Quinn 1999).
  • Podstatný vzestup incidence byl zaznamenán u žen narozených po r. 1950 v Anglii v průběhu 80. let, který se obrátil u všech věkových skupin zařazených do screeningu v průběhu následující dekády. (Obrázek 5.6; Quinn et al. 1999).
  • Počty úmrtí a případy invazivního a in situ karcinomu vzrostly u mladých žen v Anglii, indikující zvýšené riziko onemocnění – téměř s určitostí vzhledem ke zvýšené prevalenci high-risk HPV v souvislosti s dostupností spolehlivé antikoncepce (Peto et al. 2004).
  • Vzestup incidence cervikálního karcinomu u žen ve věku 25-29 let byl zaznamenán ve Finsku, Norsku a Švédsku, ačkoli počty byly nízké (Lååra et al. 1987).
Obrázek 5.6. Obrázek 3 z Quinn et al. 1987.

 

X